o
Mostujte sa nama
Arhiva
Frida Kahlo - Autoprtret s majmunom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 128-129 (39-40 - nova serija)

Godina XXVI juli-avgust/srpanj-kolovoz 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mustafa Gafić
GRAD VEZIRA I KONZULA
Znamenitosti Travnika

Još u toku agresije na BiH najavljivano je otvaranje u Travniku francuskog i austrijskog kao i turskog kulturnog centra!

Iako su u travničkom kraju ljudi živjeli još u neolitu, o čemu svjedoče ostaci njihovih naselja, Travnik se prvi put u pisanim dokumentima spominje 3. juna 1463. godine, iako je sigurno da je na ovom mjestu postojao neki grad, pošto je i Travnička tvrđava izgrađena u XV vijeku radi odbrane od nadiranja Turaka.

Travnik je 1699. godine postao glavni grad Bosne jer je vezirska stolica iz Sarajeva prenesena u Travnik pred nadiranjem Eugena Savojskog i sa kraćim prekidom ostala u Travniku skoro 150 godina, odnosno do 1851. godine. U tom periodu u 90 mandata izmijenjalo se čak 77 vezira od kojih su neki postavljani čak četiri puta.
Travnik

Radi svog strateškog i geografskog položaja Travnik je postao interesantan za velike sile i početkom XIX vijeka, u vrijeme slabljenja turske carevine, kada se pored Rusije i Austrije pojavljuje i Francuska tražeći puteve prema Istoku pošto je morem gospodarila Engleska, njen protivnik. Zato je Francuska u Travniku otvorila 1793. godine konzularnu agenciju koja je za četiri godine postojanja uradila mnoge poslove za svoju zemlju a na čelu agencije bio je Mare Bruere, sin francuskog konzula u Dubrovniku.

Devet godina kasnije Napoleon je u Saint Cloudu 12. maja 1806. godine potpisao dekret kojim se za generalnog konzula u Bosni sa sjedištem u Travniku postavlja Pierre David, koji je prije toga radio u Ministarstvu vanjskih poslova i u konzulatima u Milanu, Stutgartu i na Malti kao sekretar.

Konzulat je počeo sa radom 17. februara 1807. godine, u decembru stiže i konzulov sekretar Chaumette Des Fosses sa dva tumača a jedan je bio liječnik Cesar D
Avenat, koji je do tada bio u službi vezira Husref Mehmed-paše, obožavaoca Napoleona. Za vrijeme službovanja u Travniku Pierre David je poslao pet stotina izvještaja o ostvarivanju svog cilja - uspostavljanja trgovačkog puta preko ilirskih provincija i turskih zemalja na Istok, naročito radi prometa pamuka i drugih sirovina.

Nakon poraza Napoleona prestala je potreba za postojanjem konzulata koji je zatvoren u junu 1814. godine a David je kasnije bio konzul u Napulju i Smirni, dok je kraće vrijeme u Travniku ostao Cesar D
Avenat kao otpravnik poslova i potom preko Sarajeva i Skoplja stigao je u Solun, gdje je francuskom konzulu predao arhivu i produžio put prema Carigradu...

I Austrija je pratila širenje francuskih uticaja na Balkanu i pripremajući se za osvajanje Bosne i Srbije krajem XVIII vijeka počela slati svoje špijune radi prikupljanja podataka. Odmah poslije otvaranja francuskog konzulata zatražila je od Porte pristanak za otvaranje svog generalnog konzulata u Travniku koji je i otvoren 21. jula 1807. godine.

Prvi konzul Paul Joseph von Mitesser došao je u Travnik tek 11. maja 1808. godine i ostao do 1811. godine, kada je na to mjesto došao potpukovnik Jacob Van Aleksandar Paulich i ostao do 1817. godine, kada je za konzula postavljen pukovnik Josef Simbschen koji je ostao do 1820. godine.

Nakon dužeg prekida, četvrti konzul bio je njegov pomoćnik Dimitrije Atanacković koji je došao u Travnik 16. avgusta 1850. godine, ali je ostao samo do 2. septembra iste godine i otišao u Sarajevo gdje je i umro 1857. godine.

Konzulska vremena u Travniku najbolje je opisao u svom romanu
Travnička hronika nobelovac Ivo Andrić, uz izmjene imena konzula i uz proizvoljno lociranje mjesta gdje su bile kuće u kojima su bili konzulati, jer još nije utvrđeno gdje su bili, pošto je od tada u Travniku bilo nekoliko velikih požara!

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Niaz Omerovic - Hommage majci Bosnjakinji

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001
HarisTucakovic, Sweden
oo