Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 165 (76 - nova serija)

Godina XXVIII avgust/kolovoz 2003.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Azra Verlašević
PO(DS)VIJEST AKO SVETI CILJ ROMANA
Romaneskni opus Muhameda Kondžića


”Danas, na kraju stoljeća, kada je u svijetu postmoderne spomen na krizu romana samo još relikt modernističkih briga iz jednog minulog razdoblja, paradoks je u tome što su nemir i diskontinuitet dostigli i zahvatili povijesni roman - odnosno ono što je od njega ostalo - u trenutku kada je na području velikih proznih oblika postmodernistička rezignacija uklonila napetosti i ozakonila mogućnosti stilskog pluralizma.”1

Izmijenjeno romaneskno razumijevanje povijesnih procesa suvremena književna teorija smatra naravnom posljedicom izmijenjenog historijskog poimanja stubnih novovjekih duhovnih tvorevina i njegova utjecaja na razgradnju tradicionalnog pojma povijesti. U okvirima ovakvog promišljanja historiografski um nesvjesno očituje ”dvostruki položaj stvarnog” (M. de Certeau, Pisanje povijesti, 1980), odnosno svoju povijesnu upletenost, i jednovremeno fikcionalnost/ diskurzivnost vlastita spoznajnog položaja. U izravnoj ovisnost o ovakvom razumijevanju povijesti je i njeno romaneskno zazivanje koje, preuzimajući diskurzivnu svijest kao temelj vlastitom gledištu, opunomoćuje na sumnjičavost prema premoći pripovjedačeva spoznajnog okvira i na postavljanje povijesti u romanu uvijek izvan njegova retoričkog dohvata, kao privremenu i prolaznu. Romaneskni opus Muhameda Kondžića je podsticajan za historiozofsko promišljanje zbog njegova tematskog utemeljenja u povijesnoj građi i načina njena romanesknog oblikovanja, pa je namjera ovog ogleda pokazati kako Kondžićevi romani, svojim odnosom spram povijesne grade i zbirnom impostacijom pripovijednih postupaka, svjedoče o napuklini između onoga o čemu i onoga kako pripovijedaju. Tako ćemo se, u okvirima dominantnog zanimanja za historiozofsku razinu Kondžićeva romesknog opusa, zaputiti tragom njihove krovne teme - teme iščašenosti osobnog svijeta na foliji naglo pokrenutog povijesnog miljea (kao što su rat i revolucija) s jedne strane, i njihove izvedbene matrice književnog oblikovanja s druge.

U BRANJEVINI POVIJESTI

U svom kreativnom činu Kondžić tematski izbor, nesumnjiva povijesnog digniteta, provodi subjektivnom predstavom povijesnosti koja neprikosnovene povijesne predaje (kao što su tursko-vaktovska Bosna, Drugi svjetski rat) kao makrotematski - žanrovski odabir, spušta na razinu osobnih racionalizacija. Umjesto žanrovskim opredjeljenjem najavljenih, povijesno/ ideologijski nadziranih značenjskih kompleksa povijesnog cilja, mi se u njegovim romanima zapravo suočavamo sa izvana nesputanom vrijednosnom stratifikacijom osobnog iskustvenog repertoara junaka, i ovaj heretični senzibilitet za povijesna zbivanja razumijevamo kao predstavu rastućeg zaostajanja za blještavilom i svrhovitošću povijesti/ stvarnosti/ budućnosti. U kreiranju ove prevlasti osobne povijesne zadanosti u Kondžićevim romanima sudjeluju brojne tematske inačice, ali neke opsesivno.

Kemo Boloban: Predio
Kemo Boloban: Predio

Rat kao kolektivna pozadina priče u Kondžićevim romanima metastaza je povijesti koja, ili privilegira ni po čemu ekskluzivnu osobnost hirovitu u svojim jednosmjernim namirenjima, ili, posljedično tome, grubo izopćava osobnost i postojanje pojednostavljuje do broja u svome krvavom objedu. Pa tako, poručnik Vajsman u Limenom lijesu za Salcburg, superiorni potrošač ideologije i inferiorni ali inventivni proizvodač instrumenata njena izrabljivanja, u ofanzivnom maršu ka generalskom činu guta sve bez ostatka; Hauptman u Silicijum frontu zbog ”nelagode” u lijevoj čizmi svoj bol/život mjeri mnoštvom drugih. Ili pak logornik Jere Trtica u Pletačima krletki, u potpunoj vlasti mentalnog tiranina koji ga nastanjuje (pacova kojega je u noći pretjeranog pića počastio svojom nosnom hrskavicom), svoje noćne more produžava opsesivnim mu lovom na pacove. Vrhunaravnost inventivnosti u kreiranju ovih zamki oćutit će i Židovi koje će deportovati u zbirališta i prije zvaničnih naloga. Kruna ovog ekstremnog saveza psiholoških i ideologijskih strasti je ”drvena kaca” u kojoj je logornik revnosno iscrpljivao sve mogućnosti uputstava za deportaciju Jevreja. On je rodno mjesto mračnih nagona, naloga i želja, "crna ruka" povijesnih vrtoglavica i predmnijevani naputak za njihovo aksiološko (pre)ispi(t/s)ivanje sve do tačke na kojoj se respektabilnost povijesne zadaće ne učini odsutnom, kreirana ona bilo nastranim, bilo pronicljivim umom.

Tako osobna paranoidna mentalna fantazija kod Kondžića postaje reducirani model globalnog ideološkog defekta - fašizoidne kolektivne fantazije, a u obostranom izrabljivanju ideološke i osobne paranoje ispisuju se noćne more povijesti. Primjerice tema nacizma, sporadično varirana i u drugim Kondžićevim romanima, temeljna je tema u Limenom lijesu za Salcburg. Najekstremnija mentalna uslovnost ove kolektivne paranoje je glavnokomadujući Štatkomande - pukovnik Ernest Vajsman koji na bosanskom povijesnom prostoru želi ”kameleonskom žilavošću svoje loze” poduprijeti svoje inferiorno, ”derbauersko” personalno stablo. Kao protutežu ovom bremenu klasnog kantara on postavlja ”generalsko lišće” na reveru koje postaje agresivni mobilizator energije kojom mu i utire put. U ovaj račun je već uračunat ”slučaj Rigen” na koji je pukovnik ”stavio tačku” i promovirao ga u utvarnog svjedoka svojoj osamljenosti kojom paranoično brani naglo osvojeni društveni status. Svoju paranoju on instrumentalizira ”vojničkom pedanterijom” kojom podupire odnos spram, za bezočno uspinjanje put društvene ljestvice, izdašne ideologije, a potom u njenoj branjevini krišom očijuka s njenim privatnim licem, tajnom šifrom za osobno lovište u kojem pukovnik utiče povijesnom cilju u istoj mjeri u kojoj spekuliše u susretu s njim.

Dakle vlast/ moć je tiranski čin koji se u Kondžićevim romanima svodi na mentalnu uslovnost protagoniste, vlast/ moć prijanja za superiornu ili inferiornu narav svejedno tvoreći sladostrasni konstrukt nezamislivih virtualnih energija. Deformiteti psihološkog bića kod Kondžića su atribut svake vrste niskog očitovanja života i zatičemo ih izvan bilo kakve vrste cenzure i moralne sublimacije kao preduvjeta građenja civilizacije. U tom svijetu prijestupa histerija postaje preovlađujuće stanje svijesti koje, ukidajući svaki zabran na razini instrumentaliziranja tog stanja, proizvodi demonsku ekstazu kao spregu psihološke i voluntarističko-zločinačke nastranosti. Nerijetko posljeduje kanceroznim metastazama (poručnik Majsner u Limenom lijesu za Salcburg, poručnik Rifler u Silicijum frontu ...) kao boženskom porugom narcisoidnoj i zloćudnoj naravi, kao ironičnim komentarom nacističke ideologeme po kojoj zajednički mogu istrajavati biološko njegovanje života i suvereno pravo na ubijanje, komentarom proizašlim čini se iz revoltne nostalgije za transcendentalnom uvjetovanosti života koja bi obuzdala napetosti iz života uvjetovanog ljudskim voljnim činom. Tako se u Kondžićevim romanima nazire neka vrsta pravednog životnog/ povijesnog reda možda samo tamo gdje caruju snage koje ne podliježu iskustvenom ovjerovljavanju. Jer, povijesni haos u njima posljeduje razlaganjem povijesnog konteksta na niz subjektiviziranih doživljaja povijesti subverzivnih spram ozbiljnosti povijesnog cilja, ali prijemčivih za konfor njegova zaklona u čijoj branjevini junaci drastično smanjuju osobni ulog. Nije li to isti konfor povijesne teme u kojem se u trenutku pisanja naš pisac zatiče i sam, i u kojem se necenzurirano oslobađa njene ozbiljnosti zarad zatajenog rakursa na intenzivno oporbenu, osobnu političku eksteritorijalnost koja je posljedovala ovim narativnim cinizmom spram ideologijske/ povijesne revnosti.

U BRANJEVINI ŽANRA

Dominantnim naponom između vlasništva osobnog/ iskustvenog i nadređene mu svrhovitosti povijesnog slijeda pokreće stanovite procese i na razini tehnologije priče, pa Kondžićeve romane zatičemo izvan tradicionalnih predodžbi žanra historijskog romana. Poticaji fabularizaciji u njima stižu iz osobnog kao istinske inspirativne snage koja vanjski, društveni, povijesni zaplet baca u stalnu recesiju, a naraciju u rukavce kao u nizove njegovih pojedinačnih osporavanja. Aksiološkim satom on časti nepouzdanu pripovijednu instancu (junaka) koja, uz opasnost ili stečevinu neobvezujućeg idejno-vrijednosnog učinka, odbacuje svaku naivnu vjeru u neproblematičan prikaz povijesnih sinteza.

U romanu Noć nema svjedoka povijesni se okvir tursko-vaktovske Bosne asimilira dramom grubog zauzdavanja osobnog iskustva društveno funkcionalnim postupanjem. Romanesknoj se svijesti (Mula Haris) nude dva nesumjerljiva sustava vrijednosti: s jedne strane je nadređujuća kolektivna/ ideologijska hijerarhija koja ne trpi sumnju u vrijednosnu formulu iz koje se izvodi (kadija, muhafiz Seid), a na drugom kraju osobna etika za koju se junak trudi izboriti pobunom, koju potom poništava/utišava osobnim ovjerovljavanjem svog lošeg računa s poviješću.

Romani koji slijede (Silicijum front, Žive muke, Limeni lijes za Salcburg, Pletači krletki) očituju tematsku koherentnost koja je u profiliranju različitih sadržaja na foliji istog povijesnog miljea - Drugog svjetskog rata i poratnog usustavljivanja nereda u proizvodnji novog života. Ovu dramu povijesti Kondžić dodatno komplicira, beskrajno umnožava dramom osobne povijesne zadanosti, dramom svijesti čija se smisaona trvenja u ovim Kondžićevim romanima događaju kao:

- onečišćenje ideologijske projekcije osobnom etikom (Silicijum front) jer prva pred junake (Juka Terzić, Hans Knebe) postavlja neprihvatljiv obrazac etičnosti (Mors tua, vita mea), obrazac koji im potom postavlja granice opstojnosti i promovira ih u toj etici ravnopravne proizvođače okrutnosti;

- simulacija ekskluzivne predanosti revoluciji-kao-pobjedi, odnosno kao zavjera ravnodušja spram ekspanzivne povijesti i njena euforičnog doživljaja, gdje je zatajeno dezerterstvo ujedno neka vrsta borbe za primarnu ljudskost koja junake drži na samom pragu priključenja na opće, zahuktalo kretanje ka budućnosti (Elijas Nježni u Živim mukama);

- konformistička ideologijska servilnost simulirana mrežom pedantnih nadomjestaka inferiornoj naravi, izdašna za dizanje put sanjane vrijednosti te odanosti (poručnik Vajsman u Limenom lijesu za Salcburg);

- kao bolesna ideologijska projekcija paranoidne svijesti perverzno inventivne u instrumentaliziranju osobnih ideologijskih kreacija, a smisaono zadana u diskrepanciju izmedu intimnog obiteljskog okružja i okrutnog mu društvenog konteksta (Jere Trtica u Pletačima krletki).

Ako pokušamo izdvojiti osobenu gramatiku zapleta u Kondžićevim romanima, povijesne procedure jesu pouzdane konstrukcije na koje se oslanja zaplet iz aspekta uzročno-posljedične strogosti, i one predstavljaju svojevrstan ustupak komunikaciji sa vrlo proizvoljnim poretkom epizoda u okviru retrospektivnih razina romana. Kondžić se trudi proslijediti elementarni društveni zaplet-dramu povijesti, ali ga i zaključiti u mjeri u kojoj u njemu razgrađuje napetost. Naime, dominantne figure ovih procedura sanjaju projekciju osobne povijesne zadanosti u kojoj ostvaruju vlastito puno postojanje, a napukline u svijesti poravnavaju jednostavnim riječima i mislima ­ ”ćar i šićar”. Učinivši zornim odsustvo moralne zasnovanosti povijesnih procedura i njihovu krajnju svrhu, Kondžić će događajnost seliti na retrospektivne razine na kojima će uvlačiti vrijednosno središte povijesnih procedura u svijest junaka. Tako se recepciji nude dva slijeda: povijesni zaplet kao svijest o društvenom zapletu profilirana kolektivnom vrijednošću, a na drugom kraju zaplet u svijesti koji intervenira u značenjski obzor urešenih povijesnih ideologema i uprisutnjuje rat u svijesti zbog revoltne nemogućnosti da se nadomjesti/kompenzira sve što povijest uskraćuje, a zadrži korak s njenim ignorantskim kontinuitetom. Budući se u Kondžićevim junacima ovaj napon mentalnog sraza sukobljenih projekcija povijesnog i empirijskog ne može definitivno niti svezati niti razvezati, završava u tragičnoj specifikaciji zapleta. Dakle, konačno odrješenje je u stalnom proklizavanju povijesnog u osobno i natrag, pri kojem Kondžić s jedne strane načelno otkriva drama povijesti, a naglim povredama ovog koda stalnim kliženjem u neprozirost svijesti i podsvijesti junaka - jače otkriva njihova dramatična sukobljavanja s neuhvatljivim značenjima povijesnih procedura. Tragom rezultanti ovog sukoba mjesto temeljnog značenjskog uloga u Kondžićevim romanima uzimaju:

- ideologija kao uljez komunikacije (Habermas) i razoritelj njena imanentno dijaloškog ustrojstva (Silicijum fron, Limeni lijes za Salcburg);

- neumoljivo ignorantska potka povijesti kojoj ideja prošlosti garantira vrijednost sadašnjosti i budućnosti (Žive muke);

- vlast/ moć kao represivni mehanizam za reprodukciju nakaznih kolektivnih fantazija i mobilizator mračnih sila osobne ništavnosti (Pletači krletki, Noć nema svjedoka).

Ideologija/ povijest/ moć se konačno svode na svoju jedino pouzdanu činjenicu, na sustavno uplitanje pojedinačnog u njihov totalitet, i to:

- na zatajene umne pretpostavke koje ih drže u pogonu (Isak Vlak, poručnik Adler, Jere Trtica...)

- na zločestu osobnost kao hirovitu rezistentnost na povijesnu zadanost koja trivijalizira svoj ideološki prostor (Juka Terzić, Hans Knebe...);

- na ideologiju/ povijest/ moć i osobnost kao konkurentne predodžbe u neodlučnom identifikacijskom procesu, ili elastična mjera sraza socijalnog i psihološkog bića koja nadilazi nasvodljivost povijesnog i empirijskog zabrana (Golub, Elijas Nježni, poručnik Flager...);

- na radikalno odsustvo i ideologije/povijesti/moći i osobnosti kao čin necenzuriranog osvještenja/ oslobođenja straha i ozbiljnosti u karnevalskom doživljaju svijeta u kojem je, kako veli Bahtin, ”kozmičko, socijalno i tjelesno dano (...) u neraskidivu jedinstvu, kao nedjeljiva, živa cjelina” (Ferdinand, Novinar, Pindo).
Elvedina Huseinbegović: Makovi
Elvedina Huseinbegović: Makovi

Romaneskna slika ovakvog razumijevanja povijesti osniva se na vjeri u estetsku valentnost prije svih - malih nastupa ”potrošača povijesti”, jer osvješćuje sustav povijesti putem usustavljivanja svijesti i podsvijesti junaka, pa je historiografija kod Kondžića doista pozvana za prvog svjedoka, ali je izigrana kao rezultat jer se zatekla u osobnom. I ako je novohistoristički roman već dospio ”na krabuljni ples naracije gdje se istina, ako je ima, krije iza hiljadu krinki”2, povijest u Kondžićevim romanima kao da pleše svoj ”posljednji tango” u opasnom ritmu ”talasaste liričnosti”, koji je u svojoj nepreciznoj značenjskoj svedenosti stalna prijetnja da se istina o njoj, ako je ima, katarktički rastereti svih povijesnih napetosti i sakrije iza ”hiljadu krinki”.3

Naime, neka vrsta centrifugalnog vrijednosnog napona kod Kondžića svaku povijesnu istinu/istinu o svijetu skida sa njenih ideoloških/ transcendentalnih visina, a u tom aksiološkom mrmoru jedino se pouzdano razaznaje bahtinovska karnevalizacija svijesti kao skrivena povijesna konstanta koja nosi/priprema masovne povijesne događaje. (Na ovom se mjestu ne mogu oteti zloslutnosti tog mrmora koji je u postnatalnoj kopči Kondžićeva svijeta fikcije sa svijetom historiografije.) Prijelom sa kojim Kondžićevi romani u tom smislu započinju govori o jazu između onoga što funkcionira kao njihov predmet - povijesne teme, i romanesknih tehnika stvaranja predstave o tom predmetu koja u konačnom zbiru, protivno žanru, izmiče kulturno- povijesnoj egzemplarnosti. Ovaj prilog dezautomatizaciji receptivne prakse predmnijevane žanrovskim opredjeljenjem nameće obvezu njena zamjećivanja kao ideologizirane role koja žanrovsku- historiocentričnu projekciju čini zapravo zaklonom za diskurzivno obeshrabrivanje/ iznevjeravanje povijesti i uzurpaciju narativnog prostora traumatičnim okolnostima njene proizvodnje. A nije li to povijest/ stvarnost kojoj smo prestali vjerovati pa smo usred, kako veli Epštejn (Postmodernizam, 1994) šizofreničkog raskola između čula koja se pune slikama i intelekta koji ih više ne obrađuje? A te slike, zaleđene u očima i ušima Kondžićevih junaka, snovidni su ili noćnomorni tragovi traumatičnog pritiska ideologije. U njima je i postmodernističke obamrlosti i tradicionalnog - lirski razboljenog osvajanja uzavrelih slojeva svijesti u kojima se ontološke zagonetke kao Pravda, Hrabrost, Strah, Istina... još uvijek pišu velikim slovom i nostalgično dozivaju u svoju transcendentalnu nevinost. I što ambicioznije Kondžić zalazi u njihovu transcendentnu suštinu, sve bliže je istinskoj realnosti pojedinačnog trajanja, a onda sve dublje u svijesti junaka dok se ne dokopa podsvijesti kao mračnog središta svoje romaneskne pozornosti.

I mogli bismo se složiti sa Epštejnom i ustvrditi da ova ekspanzija (pod)svijesti, čini se doista pod pritiskom napete pažnje u kulturi kakva je marksistička, mijenja svoju položajnost i iz položaja potčinjenosti prelazi u položaj vladavine njenim imaginarnim mitovima. (Pod)svijest junaka postaje mjesto gdje prestaje carstvo povijesne teme osvojeno žanrovskim kontekstom, jer u njegove aksiološke praznine ona upisuje sebe kao krunskog svjedoka-osporavatelja njegove urešene kulturalne punine.

1. Viktor Žmegač, Povijesna poetika romana, GZH, Zagreb, 1987, 70.
2. V. Žmegač, Književnost i filozofija povijesti, Zagreb, 1994.
3. Epštejn (Postmodernizam, 1998.) veli da postmodernizam kao kulturna paradigma nastaje u procesu odbijanja od modernizma kojeg optužuje za iluziju ”posljednje istine” koja otkriva put do ”čiste realnosti” kao neprevaziđeni ostatak stare ”metafizike prisustva”.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Zlatko Melcher: Motiv sa stećka

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2003 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2003 HarisTucakovic, Sweden