Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 165 (76 - nova serija)

Godina XXVIII avgust/kolovoz 2003.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Žarko Đurović
MOĆ DALIJEVIH FANTAZAMA


Dali je znao da je svijet u svojoj suštini demonski. Opojmljivao ga je kroz optiku tamnih koloracija, ali je u njemu nalazio i uzročnosti mnogih čarolija.

Duhu je svojstveno da nikada ne miruje. Naročito ako stvaraoca odlikuje pozicija modernog osjećanja. Duh nudi svoju energiju biću i svijetu, osmišljava ih, usmjerava ih u spoznaji i u trenucima kada je spoznaja u omotaču hipoteze. Takva kakva je ona po prirodi svoga dejstva navješćuje preobražaje u empirijskoj i svakoj drugoj sferi, dajući im moć supstancijalnih značenja.

BIJEG U NEUROZU

Salvador Dali krčio je put oneobičavanju likovnog izraza, svjestan da samo njime može da izrazi anarhiju svoga stvaralačkog sklopa. Bijeg u neurozu u stvari je bijeg u svijet koji se ne baštini logikom nego fantazmom, budući da fantazam otvara nova polja na planu poetičkog medija. U Dalijevom slučaju nadrealni diskurs dobija prirodnu vegetaciju, a time i višeznačne pojmovne entitete.

On je cijelog života tragao za identitetom svoga rascijepljenog bića, uvidjevši da su njegovi impulsi sposobni da najave novu kreativnu mapu likovnog izražavanja. Njega je prevashodno zanimao nutreni sloj, jer se iz njega ”regrutuju” simboli agresivnog spektra. Dali je zakleti propagandista stvaralačkog ludila, koje se legitimiše kreativnošću najvećeg ranga. Ono što je prirodno, smatrao je statičkim. Statika je po Daliju anahrona i uvijek je bio u zavjeri protivu nje. I u životu je takav ostao. Incident je smatrao uzvišenim činom duhovne postojanosti.

I svoju ženu Galu uvukao je u taj magnetni prostor, koji za neupućene može cirkuski djelovati. On je incidentu davao značaj neke vrste specifičnog poslanstva. Za orijentacije u vremenu nije mu bio potreban časovnik. Intuicija se, bar za njega, javlja kao svrsishodniji mjerač. Duh je svemjernost svijeta, a Dali je za tu svemjernost bio srećna forma.

Salvador Dali
Salvador Dali

Pred znamenitim francuskim pjesnikom Polom Elijarom izvodio je duhovnu egzibiciju opčinjujuće moći i - oteo mu ženu, Galu. Osjetio je da je taj odabir pravi. Ne samo kao slikoviti erotski model nego i kao saudruživač u kreativnim maštanjima. Kupali su se u istoj utopiji, voljeli iste hiperbolične spekulacije, prihvatali život kao euklidsku šaru.

Dali je u haosu tražio oblik i likovnu sintezu. Bio je istrajan u iskušavanju nužnosti i glorifikaciji slučaja. Iz tih fenomena izvlačio je značenja, ne zanemarujući paradoks i iluziju kao svojevrsne znakove uzvrtloženog života. Glavna duž u njegovoj likovnoj sintaksi tiče se genealogije subjekta, datog u iskošenoj vizuri, halucinantno. Sa primjetnim udjelom mistične participacije.

DEMONSKI SVIJET

Dali je znao da je svijet u svojoj suštini demonski. Opojmljivao ga je kroz optiku tamnih koloracija, ali je u njemu nalazio uzročnosti mnogih čarolija. Sa dubokim smislenim slojem. Melanholija je zamijenjena zahvatima drukčije ekstaze i drukčijih orbitalnih slojeva. Rekao bih slojeva koje je zadesio požar nekog čudesnog neurotskog stanja. Nećemo ih nazvati šizofrenim stanjima, mada je stvaralačka vizija često u ”koordinaciji” sa njima. Odlikuju se žestinom reagensa i akumulacijom bizariteta.

Ovaj slikar traži smisao svijeta u spajanju dispa-ratnih i košmarnih slika. U spoju koji ne prati mekoća, nego munjevitost, (njoj je prethodio instinkt) javlja se jedna iznenađujuća ljepota. To moramo razumjeti, jer je riječ o integralno novoj ljepoti koja mijenja korjen u jezgru našeg bića. Ona je prepoznatljiva i po novoj tonalnosti i po unutrašnjem reljefu. I u patnji ima ljepote, zavisno od toga kako ju je fikcija opredmetila.
  DALI

Salvador Dali suši san na mokroj žici. Taj čin
obavlja po nalogu šišmiša. glavnog princa
pomrčine.
U tome mu pomaže Galja, slikareva geografska
karta.
sa ucrtanim kružićima paranoje. Dali te kružiće
obilazi. Hrani znatiželju. Plasti nervnu
napetost!

Šišmiš je Dalijev duh. Njegovo cerebralno
pripadništvo.
Zulum nesvestice. Diše oprost i zlovolju. Sabira
Čini.
Otkucava bogatstvo slučajnosti. Prisvaja godišnja
doba.
Gospodari maštom!
Salvador Dali udicom peca noć. Peca je kao presudnu
zalihu kosmičke igre. Igru presvlači u kostim
iluzije.
neočekivane preinake. U slatku omamu.

Šilji brkove na tupo čovečanstvo. Promatra sveopšti
haos. Upija nesuvišno. Galja mu u tome pomaže. Ona je
zatezač nadahnuća. Snovidna strana meseca. Svevid.
Pravi pravcati dalirijum!

Žarko Đurović

Unutrašnji svijet sve se više širi i obogaćuje u smislu spoznaja, jer se naš zemaljski put produžuje svemirskim putem. Dali ga drži otvorenim, posebno za fantazme i podsvjesne sfere. Možemo misliti šta hoćemo, ali naš svijet ne može opstati bez sna
i ekstaze. Što će reći bez ”ludila” koje smo, kad je u pitanju slikar, uslovno imenovali. Ludilo spada u psihijatrijsko-dijagnostičke atribute. Međutim, ono se ”rabi” kroz stvaralačku poziciju, stavljajući u zasjenak onaj prvi utisak. Ono za nas postaje irelevantno. Njutn, Van Gog, Gogolj i mnogi drugi veliki stvaraoci, bolovali su od izrazite kliničke šizofrenije. Mnoge ”disharmonije” u životu genija razrješavaju se stvaralačkim vrijednostima.

MREŽA TRANSCENDENTNIH DUBINA

Ljepote su različite po značenjskoj strukturi. Od nje radoznali traže da bude saobražena moći većih i probirljivih zahtjeva. Kod Dalija i inat ima neizbrisivo lice ljepote. Draž iskazanog percepciju pretvara u oblik divljenja, jer se ona uspinje do uzroka. Dalijeva likovna filozofija kreće se tom spiralom!

Sa kim to govore Dalijeve slike? Naoko bezazlen red poteza, a toliko zagonetki u njima. Osjećamo se uhvaćenim u mrežu transcendentnih dubina, u kojima sve vrvi od napetosti i tajanstva. I tome treba dati oblik, neočekivan u svojoj pojmovnoj odredivosti. Neke njegove likovne preokupacije tvorene su na principu geometrijskih regulacija, ali tako dizajniranih da ne možemo da utvrdimo da li njegov neobični kanabe služi za odmor ili razmišljanje. Sve što je Dalijevo sadrži ovu drugu postulaciju.

Razmišljati po Daliju znači spoznavati. Zanositi se sujevjerjem jedno je od polazišta da kreacija dobije sistem respektovane igre irealija. Umjetnik je uvijek u njegovoj matici, razumije se u ulozi nenadmašnog plivača. U irealijama Dali nalazi ekstatičnost sreće. Tamo smješta svoju Galu, najčešće kao mitologemu erotičkog rasvita, podešavajući prema tome rasvitu i svoj fizički izgled, gdje ušiljeni brkovi postaju neka vrsta antene za prenos čulnih poruka.

Ako je Daliju nedostajao biljni svijet, on mu je bujao u mašti. Lorber i mirtu zamjenjivao je Galinim prstima. Nebo njenim umilnim glasom. To mu je pomoglo da crtežu i slici, da skulpturskoj umjetnini da metaforički biljeg i egzistentnu supstanciju. Dali je živio bigamijski samo sa jednom ženom, a to je mogao jer je posjedovao omaštene emisione moći.

Malo je ko kao on znao za fiziologiju čula, smještajući ih onamo gdje su određenog trenutka u najvećoj funkciji. Likovni potez i boja vjerno joj asistiraju, često proizvodeći šok, što moramo prihvatiti kao svojevrstan obrazac njegove stvaralačke leksike.

Ta leksika osvojila je slikare širom svijeta. Posebno kad je riječ o primjeni simboličkog jezika. Doprla je i do Kine kao zavodljiva gravitacijska sila. I jeste sila anatomskih supstrata autorove psihe, punjene eksplozivom duha. Taj duh mijenjao je svemu oblike. Mijenjajući ih, osvojio je jezgra tamnina u čovjekovom svijetu
.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Zlatko Melcher: Motiv sa stećka

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2003 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2003 HarisTucakovic, Sweden