Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 139 (50 - nova serija)

Godina XXVI juni/lipanj 2001.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Ahmet Burek
PISANA RIJEČ U LIVNU
Prepisivači, pisci i vlasnici rukopisa


Prodorom Turaka u Bosnu i širenjem njihove vlasti prema zapadu, na ovim prostorima, pored uvođenja nove vjere i s njom potpuno drugačije političke, svjetovne i svake druge filozofije, počinje ubrzana urbanizacija gradova. Na mjestima gdje su bili tek rudimenti gradova, zbog trgovačkih i vojnih potreba, stasavaju gradovi koji će u narednim stoljećima biti stožeri cjelokupnog života na ovim prostorima. Njihov razvitak donosi i puninu infrastrukture na duhovnom planu, izgradnju specifčnog školskog sistema i razvoj pisane riječi.

Ni Livno ili Hlivno, ime koje je ranije upotrebljavano, nije ostalo van tih općih tokova u Bosni. Iako kraljevski grad, pominjan pod različitim imenima, Livno se iza 1485. godine, kada je definitivno u turskoj vlasti, sastojalo od tvrđave, sa dvorima feudalnog gospodara, i, sigurno, manjeg podgrađa ispod tvrđavskih zidova. Jača urbanizacija praktično započinje tek polovinom XVI stoljeća kada se grad širi prema jugu i jugozapadu. Tek onog trenutka kada ovaj grad postane neformalno sjedište Kliškog sandžakata, u kome borave sandžak-bezi sa svom svitom učenih Ijudi i neophodnom upravno ­ sudskom i vojnom administracijom, stiču se uslovi da i duhovna sfera dostigne graditeljsku. Svemu tome pogodovao je još jedan faktor. Kako se granica serhata (krajine, bojišta) pomicala prema zapadu, tako i sigurnosne prilike u ovom kraju postaju bolje, a sa tim i razvoj civilnog društva. O intenzivnom procesu urbanizacije podatke daju turski defteri. Prema opširnom popisu Kliškog sandžaka iz 1574. godine Livno ima već 8 mahala sa 693 domaćinstva muslimana i jednu mahalu sa 6 domaćinstava kršćana. Čelebija 1660. godine broji u Hlivnu 9 mahala sa 1100 kuća, odnosno 650 domaćinstava.

Kao faktičko sjedište Kliškog sandžaka Livno udomljava visoke državne i vojne funkcionere koji sa sobom dovode učene ljude od pera. Sandžakbezi, a i ostali visoki funkcioneri su imali neslužbenu obavezu podizanja objekata u mjestima u kojima još nisu podignuti, pa i u Livnu bilježimo takve primjere. Mustafa-paša, kliški sandžak-beg 1574-1577. podiže u gradu Begluk džamiju koja i danas postoji. Njegov prethodnik i rođak, Ferhad-paša Sokolović, imenovan kliškim sandžakbegom 1566. godine u Livnu je podigao zadužbine. Ali, i domaći ljudi, bilo da su u Livnu ili na nekim visokim položajima širom Turskog carstva, poklanjaju gradu građevine. Mustafa, sin Ibrahim-age, porijeklom Livnjak, a tada na visokom položaju u Kairu, 1642. godine osniva vakuf za izgradnju Dar-ul hadisa i muallimhane kod pomenute džamije Lala-paše.


Livanjska ulica Medresa (u pozadini Glavica dzamija)
Livanjska ulica Medresa (u pozadini Glavica džamija)

Pomenuti Mustafa-beg, sina Ibrahimagin (1)
iz Kaira u Misiru, koga oslovljavaju sa naslovom uzor časnih emira i stup uglednih dostojanstvenika, bivši stanovnik Kethoda-zade Muhamedagine mahale (danas predio oko Glavice džamije na Topovima) (2), rođen u najstarijem vilajetu Bosne, u Kliškom sandžaku i skradinskom kadiluku, po sili funkcije, a vjerovatno i zbog nostalgije za zavičajem, daje Livnu važnu građevinu koja će obilježiti i njen duhovni život. Riječ je o izgradnji Dar-ul hadisa, više medrese za izučavanje tradicije sa rangom od 40 akči i muallimhane (vrste mekteba). U vakufnami datiranoj početkom džumadela 1052 (počinje jula 1642.) određuje se da se na kupljenom imanju sagradi zgrada Dar-ul hadisa, tj. medrese specijalizirane za izučavanje islamske tradicije, sa šesnaest soba i salom za predavanja. Predavač je morao da ispuni visoke stručne kriterije: da je muhadis, profesor i stručnjak hadiskih nauka i svih njegovih pratećih disciplina, te da posjeduje solidno znanje iz cijelog niza sporednih racionalnih nauka - poetike, stilistike, retorike, logike, filozofije, pa i apologetike. Plaća profosora je određena u visini 40 akči ili skoro jedan zlatnik (jednaka plaći muhadisa u Dar-ul hadisa u Jedreni). Istovremeno će se izgraditi muallimhana u mahali Lala-paše (3), čiji će muallim dobijati 4 akče dnevno, a siromašna djeca, polaznici ove osnovne škole, kojih je tridesetoro, po 120 akči godišnje za odjeću. Vakufnamom se određuje i cilj nastave: U mektebu će se učiti Kuran prema dječijim sposobnostima, jezik (pjesma i proza) i krasnopis. To će poučavati muallim vješt pismu.

Do kada se sačuvala funkcija Dar-ul hadisa i pojedinih medresa, kao središta prosvjetne i kulturne djelatnosti, danas nije poznato, ali jedna ulica koji se i dan-danas u narodu naziva Medresa, pored džamije na Topovima, svjedoči o njenom postojanju i trajanju u vremenima bližim nama.

Centri pisane riječi su džamije, derviške tekije, Dar-ul hadis, više medresa i mekteba, te bogati dvori livanjskih kapetana i begova i kuće imućnih Livnjaka. Evlija Čelebija 1660. godine nabraja u Livnu 13 džamija, 3 medrese, 6 tekija, isto toliko mekteba, itd. Iz proteklih stoljeća ostali su nam, tek, tragovi bogate spisateljske, prepisivačke i kolekcionarske djelatnosti. Ali, i ono što je ostalo zapisano i danas pohranjeno u raznim rukopisnim bibliotekama širom Evrope zorno pokazuje da je, sa pravom, Livno svrstano među duhovne centre, zajedno sa Sarajevom, Mostarom, Banja Lukom, Pruscem, Fočom i drugim, tada, značajnijim središtima. Danas su livanjski rukopisi razasuti po zbirkama od Sarajeva do Zagreba, Beograda, Istambula, Kaira, Bratislave, Beča...

Nedostatak prezimena ili bližih informacija o mnogim autorima (posebno u XVI i XVII stoljeću) ne dozvoljava nam identifikaciju kroz druge dokumente, posebno turske popisne deftere, ali za neke možemo naći tragove čak i danas kroz porodična stabla, te livanjske matične i gruntovne knjige.

Ono štoje danas poznato i obrađeno zasigurno predstavlja manji dio spisateljske, prepisivačke, korenspodencijske i kolekcionarske grade nastale na ovim prostorima. Previše je nenamjernih i namjernih požara i upada uskočkih četa da bi knjige bile sigurne. Nesigurnost na granici bila je stalna pojava, način života, kojoj se i duhovna sfera podređivala. S druge strane, vrlo je česta pojava da rukopisi nisu datirani i potpisani, ili nije istaknuto geografsko porijeklo autora i prepisivača, pa možemo biti sigurni da bi niz imena Livnjaka koji slijedi bio mnogo veći da nije ove činjenice.

LIVANJSKI PREPISIVAČI

Nekoliko nam prepisivača ostavlja ime medrese u kojoj su prepisivali svoja djela. Interesantno je da se u svim slučajevima, kada je prepisivač naveo medresu u kojoj je radio, spominje Mir Topotan­begova medresa u Livnu (ili u tvrđavi Hlivno) i Mirtop Inan medresa, a rukopisi su datirani između 1751. i 1782. godine. Ishak, sin Mustafe potpisuje se na prepisu u ovoj medresi 1751. i 1782. godine, Muhamed Ibrahimov 1757, a Muhamed iz Prozora kaže da je prepisivao u Mirtop Inan medresi 1758. Kojim su se poslom bavili ovi prepisivači dok su boravili u medresi ne kažu, ali je moguće da su ili softe na školovanju, ili predavači. Po sličnosti imena moglo bi se zaključiti da se radi o istoj medresi. Nazivi i lokacije ostalih medresa koje pominje Evlija Čelebija do danas su nam nepoznati.

Od mekteba poznata su imena samo dva: pomenuti pored džamije Lala-paše i, drugi, Milošnički, koji je zadužbina begovske porodice Bušatlija. Međutim, ovaj pored džamije Milošnik, mora biti mlađi, iz XVIII stoljeća, s obzirom na vrijeme kada su Bušatlije došle u Livno. No, to ipak ne znači da se tu i prije nije nalazio mekteb.

Kao autori, prepisivači i kolekcionari rukopisa na arapskom, turskom i perzijskom jeziku potpisuju se Livnjaci različitih zanimanja i društvenih staleža. Istovremeno su nam i vrijedno vrelo za saznavanje starosti nekih porodica u livanjskom kraju. Prepisivači i vlasnici knjiga su kadije, muftije, muderisi, munle, mujezini, softe, sa titulama hafiza, hadžija, spahija.

U nekoliko slučajeva nalazimo da je njihova djelatnost van Livna, u medresama, tekijama i državnim ustanovama širom Bosne i Turske carevine. Ali softa, je na školovanju u Mostaru, a njegov imenjak u Sarajevu, gdje dužnost muftije obavlja i Hasan Livnjak. U Sarajevu prepisuje Smail Bukvić, u Banja Luci Ahmed Hasanov. Prepisivač istog imena, te Ibrahim, sin Nuha su u Pruscu.

Kadijska i muftijska funkcija, sa relativno kratkim mandatom, zahtjevala je češće mjenjanje mjesta življenja, pa Hamida Muhameda Karabegovića nalazimo u tvrđavi Novi kao kadiju, Ibrahima efendiju u Kragujevcu, Abdulaha Muhamedovog u Gornjem Vakufu i Ljubuškom, a muderisa Muhameda Tufekčića u Travniku.

I Mustaj-begova vakufnama o osnivanju medrese Dar-ul Hadis pruža podatke o tadašnjim kadijama, muderisima i hatibima, od kojih neke nalazimo i kao prepisivače, ako je to moguće prosuditi prema imenu i godini rada. Tu su muderisi Ahmed ef, sin Hasanov i Ishak ef, sin Huseinov, kadije Ahmed ef. Ibrahimov i Husein ef. Ahmedov i drugi.

Prepisivačka djelatnost je vrlo živa u Livnu, prema dostupnim rukopisnim izvorima, počev od kraja XVI i trajala je, neprekidno, sve do sredine XIX stoljeća. Čini se da se tu izdvajaju dvije intenzivne faze. Jedna je od 1580. do 1650. godine, kada nastupa pauza od pedesetak godine. Druga faza nastupa od oko 1700. godine i traje neprekidno oko 130 godina, sa manjim ili većim intenzitetom.

Anonomni prepisivač iz Livna, krajem zulkade 989. (18-27.XII 1581.) godine završava prepis komentara Sadijevog djela Šarh Gulistan. Prepis je na arapskom i persijskom jeziku. (4)

Omer, sin Huseina iz Livna (Umar, b. Husayn) ostavio nam je dva prepisana djela datirana u posljednjoj dekadi mjeseca džumadela 1003/1595. godine. (5)

Ahmed, sin Osmana Ihlivnavi prepisao je 1021/1612. godine
Knjigu sreće na perzijskom i turskom jeziku. (6) Trideset godina kasnije, 1642. godine nalazimo ime Ahmeda, sina Osmanova među uglednicima i obrazovanijim Livnjacima, kao potpisnika Mustajbegove vakufname.

Ali, sin hadži Husejna. Ali je 1624. godine softa (učenik) na školovanju u Sarajevu. Bio nastanjen u
kasabi Livno u kliškom sandžakatu. Prepisuje izvod iz čuvenog Dževherijevog rječnika As-Sihah 1624. godine za vrijeme školovanja u nekoj od sarajevskih medresa. Prepisivanje je završio 1625. godine. (7) U vakufnami Mustafa-bega potpisan je svjedok Ali ef. sin Huseinov, zvani Edaifi.

Hasan Livnjak nije samo prepisivač, nego i autor. Njegov je prepis jednog priručnika iz šerijatskog prava napisanog na arapskom jeziku od Ahmada b. Muhammada al-Quaduria. Ovo djelo je prepisano 1033/1623. godine, ali prepisivač nije naznačio gdje je živio u to vrijeme s obzirom da je vršio dužnost sarajevskog muftije od 1012/1612. do 1026/1618. Hasan Livnjak se okušao kao pravni autor sastavivši vrlo uspješnu zbirku fetvi (pravnih mišljenja) pod naslovom
Magma al-fatawa (Skup pravnih mišljenja). (8)

Ahmed, sin Hasana Livnjaka, 1035/1625. godine vrši prepisivačku djelatnost u medresi Musafi efendije u Banjoj Luci. Tu medresu je osnovao Kninjanin Muslihudin b. Ali, krajem 16. ili početkom 17. stoljeća. 1625. godine Ahmed je završio prepis komentara Džezerijevog spjeva o tedžvidu po nazivom
Šarh al-Gazari. (9) Moguće je da se radi o sinu pomenutog Hasana Livnjaka, sarajevskog muftije.

Ahmed, sin Hasana iz Livna (Ahmad b. Hasan Ihlivnawi) prepisuje više djela s temom arapske gramatike. Veće djelo iz morfologije arapskog jezika prepisano je u posljednjoj dekadi mjeseca sefera 1033/1623. godine u Pruscu (Aqhisaru). Dva druga djela: kraća morfološka rasprava o paradigmama množine određenih oblika imena i rasprava o nepravilnom izgovoru nekih arapskih riječi su potpisana od Ahmeda, ali nisu datirana. (10) Da li je to isti Ahmed Hasanov, kao i prethodni prepisivač?

Hadži Ahmed, sin Hasanov
iz Hadži-Hasanove mahale u Kasabi Livno, koja pripada skradinskom kadiluku je autor nedovršene i nedatirane vlastite vakufname. Prepis se nalazi u zbirci raznih sakkova, nepoznatog sabirača, iz XVII i XVIII stoljeća. (11) Sasvim je moguće da se ovdje radi o istom Ahmedu, s obzirom na vrijeme kada su nastali prepisi (1623. i 1625. godine). Pomenimo još da je pomenutu vakufnamu Mustaj-bega, dvadesetak godina kasnije, potpisao, kao svjedok, i muderis Ahmed ef. sin Hasanov.

Mustafa, sin Hasana Livnjak je autor prepisa zbirke fetvi Pir Muhammada al-Uskubia iz 1634 (1044) (12)

Ali Ihlivnavi zapisuje da je softa (učenik medrese), a prepisivač je dva komentara djela iz sintakse arapskog jezika. Godina prepisa je 1069/1658. Djela su prepisana u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru, gdje je Ali bio na školovanju.(13)

Ibrahim, sin Muhameda, sin Hurem-baše iz sela Priluka prepisuje 1025/1625. godine komentar djela Šar
a al-islam. Komentar je prepisan na arapskom jeziku. Nismo ovdje sigurni da li se radi o selu Priluka u livanjskoj nahiji, desetak kolometara zapadno od Livna, koje je i tada postojalo pod istim imenom. Prepisivač nije detaljnije objasnio svoju geografsku pripadnost. (14)

Muhamed, sin Hadži Mustafe Ihlivnavi se javlja kao prepisavač djela o hanefijskom pravu na arapskom jeziku
”abu’l-lait od Nasr b. Muhhamad As-Samarqandija koji je umro 373/983. Djeloje prepisano rebiulahara 1114. godine (august 1702.). (15)

Anonimni prepisivač u Livnu prepisuje 4. dž.ula 1137/1724. godine flozofsko djelo na arapskom jeziku. (16)

Mustafa, sin Ahmeda. U komentaru djela o lijepom odgoju učenika od Zarnudžija na arapskom jeziku Mustafa je stavio naznaku:
prepisano u džematu Pehlivana u tvrđavi Livno 1143. (1730. godine). (17)

Mustafa, sin Ahmeda Hlivnavi. U prepisu komentara jednog djela iz sintakse arapskog jezika Mustafa je označio da je mjesto njegovog rada Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, gdje je on, po svoj prilici, na školovanju. Godinu prepisivanja nije označio.

Potpis i zabiljeska Saliha Ljubuncica na spjevu o uslovima za valjanost namaza
Potpis i zabilješka Saliha Ljubunčića na spjevu o uslovima
za valjanost namaza (mjeseca muharrema 1145/1732)

Salih Lubinčevi (Ljubunčić) je prepisivač i autor više Ilmihala, Molitve božijeg poslanika i najstarijeg, poznatog, bosansko-turskog rječnika u stihovima kojeg je sastavio naš pisac i učenjak efendi Hevayi Uskufi, rođen 1601. godine. Svi Salihovi prepisi su na turskom jeziku, a radi se o značajnom fondu prepisa. (18) Iako je prepisivač napisao samo mjesto porijekla Ljubunčić, bez oznake da je u livanjskoj nahiji, izvjesno je da se radi o pripadniku moćne begovske i kapetanske porodice Ljubunčić. (19) U vrijeme prepisivanja ovih djela kapetansku dužnost u Livnu obnašao je Hasan Ljubunčić, naslijedivši na tom mjestu Huseina, vjerovatno svoga oca, obzirom na nasljednu funkciju kapetana. Prepisi su iz 1731. i 1732. godine.

Muhamed, sin Ibrahima, sin Nuha Hoga-zade (Hodžić) al-Ihliwnawi prepisuje tri djela. Jedan je prepis datirao 1162/1749. godine. Moguće je da je to prepisivač Muhamed iz livanjske Mir Topotan­begove medrese. (20)

Muhamed, sin Ibrahima 1171. (1757.) prepisuje djelo iz dogmatike na arapskom jeziku u Mir Topotan-begovoj medresi u Livnu, u istoj medresi u kojoj i u isto vrijeme se bavi prepisivanjem i Ishak sin Mustafe Jedžozade. (21)

Sejfulah iz Livna prepisuje 1146/1750. godine raspravu o moralu na arapskom jeziku od nepoznatog autora. (22)

Ishak, sin Mustafe Jedžo-zade iz Livna (Ishaq, b. Mustafa al-Ihlawnawi) je prepisivač više djela iz gramatike i zbirki fetvi na arapskom i turskom jeziku. Bliže mjesto svoga rada označava tvrđavu Livno ili Topotan-beg medresu u Livnu. Ova djela su datirana između 1751. i 1782. godine, a autor se potpisuje Ishak sin Mustafe Jedžo, odnosno Jedžo-zade, označivši svoje geografsko porijekla: Akhisari i Livnjak. Ovdje nije jasno da li oznaka Akhisari znači da je Ishak porijeklom iz Prusca (Akhisar) ili ovim označava toponim Ićisar (iskrivljeno od Aqhisar = bijeli grad), kojim su stari Livnjaci označavali stijene na kojima se nalazi livanjska Džephana, velika građevina u sklopu prvobitne livanjske tvrđave. Bez prefiksa Jedžo potpisuje se, kao prepisivač, na dva djela završena 1172/1758. godine: arapsku gramatiku i djelo na turskom jeziku o istoj temi. Iz ovog vidimo da je prepisivao preko 30 godina. (23)

Mustafa Jeleč, imam. Prepisao je ukupno 7 djela na arapskom i turskom jeziku isključivo iz oblasti islamske dogmatike. (24) Djela su prepisana 1168/1754. godine. Jeleči su i danas u Livnu. (25) Mustafa, sin Muhameda 1168. (1754.) prepisuje u Livnu knjigu vjerskih pouka i propovijedi na arapskom jeziku. (26)

Mustafa sin Omerov Keragi-zade (Keraga, Keragić) prepisao zbirku na turskom jeziku. (27) Prepis je završen u nedjelju, 11. džumadel-evvela 1169/1755. godine. Uz ime Mustafa je zapisao da je iz Hlivna, i da živi u džematu Pehlivan, u mahali Rajčevac (28) Vjerovatno je da se radi o pripadniku porodice Čeraga, nestale sa ovih prostora po dolasku austro-ugarske vlasti i ogorčenih borbi koje su se vodile za ovaj grad između stanovništva i okupacione vojske. (29)

Mahala Rajcevac 1878. godine
Mahala Rajčevac 1878. godine

Muhamed, sin kadije Muhameda-efendije (Muhammad, b. Muhammad-efendi al-qadi b.Muhyiddin) iz kasabe Prozor završio je prepis četiri djela u Livnu. Na jednom je uz svoje ime dodao da prepis završava 8. rabi­al avala 1173/1759. godine, u ponedjeljak, u ponoć, u livanjskoj medresi, prije nego što je napustio Livno i otišao u Prozor. Isti je, u komentaru djela o pravilnim oblicima riječi u arapskom jeziku, završenim 12. džumadela 1172/1758. naznačio da to radi u Mirtop Inan medresi u Livnu. Po sličnosti imena to može biti MirTopotan-begova medresa koju nam naznačuju prepisivači Ishak Jedžo-zade i Muhamed Ibrahimov. (30)

Hamid Muhamed Karabeg-zade (Karabeg) iz Hlivna, kadija, boravi u tvrđavi Novi (Bekiei Kostajnica) 1779. godine, gdje je iste godine prepisao jedno djelo na arapskom jeziku. Može se pretpostaviti da se radi o Muhamedu Karabegu (Karabegoviću), kasnijem muftiji u Livnu, a, istovremeno, kadiji u Pruscu. (31)

Ibrahim, sin Nuha, sin Zulfikara 1199 (1784.) u Livnu prepisuje djelo iz medicine posvećeno sultanu Muratu IV na turskom jeziku. Iz jednog drugog prepisa saznajemo da Ibrahim živi 1761. godine u Aqhisaru (Pruscu). (32) Primjetna je česta veza Hlivna i Prusca kod prepisivača.

Nepoznati prepisivač 1199/1784. prepisuje u Livnu djelo iz medicine. (33)

Abdulah, sin Muhameda Karabeg-zade (Karabeg), kadija, šabana 1206. godine (I-II mjesec 1792.) je naib (zamjenik) svoga oca u Pruscu. Poznato je ukupno 13 djela koje je prepisao ovaj vrijedni i obrazovani kadija iz različitih oblasti: islamske dogmatike, osnova hadiske znanosti, politike, etike, leksikografije i dr. Prvo, poznato, prepisano djelo datirano je u Vakfi Bala (Gornjem Vakufu) januara - februara 1792. godine (džumadelula 1206.). Na kraju rječnika
Lugat-i Nimetullah zapisao je: Ja sam siromah Abdulah kadija, sin Muhameda kadije u Akhisaru, a muftije u Hlivnu, poznat kao Karabegzade, u Gornjem Vakufu, kao naib svome ocu, 1207. U Livnu je 1794, a javlja se kao prepisivač do 1802. godine. Osim toga autor je djela Munya al-Muttaqin. Auto­graf djela se čuvao u Orijentalnom institutu u Sarajevu. Isto tako Abdulah nam, na kraju prepisa fetvi, daje podatke o svom ranijem kadiluku: Ja sam siromah Abdulah, kadija razriješen dužnosti u kadiluku Ljubuški, sin Muhameda muftije u Hlivnu, a kadije privremeno u Akhisaru, poznat kao Karabegzade iz tvrđave Hlivno- džumadeluhra 1206. (počinje 26. januara 1792.). (34) Očito je Abdulah, razriješen kadijske dužnosti u Ljubuškom, čekao novo imenovanje za kadiju, a u međuvremenu je bio naib svome ocu u Gornjem Vakufu, koji je spadao u kadiluk Akhisar. (35)

Jusuf, sin derviša Muhameda-efendije iz Livna (u rukopisuje prezime nečitljivo) prepisuje 1212/ 1797. djelo o sintaksi arapskog jezika i komentar istog djela. (36)

Muhamed, sin Muhameda Hlivnavi je prepisivač arapskih tekstova iz 1797. godine. Porijeklom je iz Livna, ali je nepoznato gdje je prepisano djelo u kome se potpisao. Prema imenu i godini prepisa vjerovatno je da se radi o Muhamedu Tufekčiću. (37)

Mustafa, sin Muhameda Papricazade (Paprica) Ihlivnavi. Prepis zbirke fetvi mostarskog muftije Ahmada al-Mostari-a potpisao je 12. rebuliahara 1218/1.8.1803. godine. (38)

Ali Hamzagić u jednoj zbirci fetvi svome potpisu dodaje pridjevak Livnjak da bi označio svoje porijeklo. U potpisu je, takođe, naznačeno zvanje prepisivača: spahija. (39) Potomci spahije Alije Hamzagića dočekali su i austougarsku okupaciju Bosne i Hercegovine, nakon čega iseljavaju, da bi se ugasio ovaj rod u Livnu. (40)

Munla Salih Bori-Zade (Borić) prepisuje zbirku na turskom jeziku 1229/1813. godine. Prepisivač nije označio mjesto prepisivanja. Vlasnik ove prepisane zbirke kasnije postaje, što je zabilježio vlastoručno, Salih sin Omera, zvani Hadži-Osman-zade (Hadžiosmanović). U prepisu se mogu naći i druge, kasnije zabilješke, od kojih je interesantna ona o zaraznoj bolesti kugi (koleri) i bježanju iz mjesta u kome se kuga pojavila, te fetva (pravno mišljenje) koje je o tom pitanju dao i obrazložio Muhamed, muftija Sarajeva. (41) Borići su jedan od starijih livanjskih rodova. (42)

Mahmud (Muhamed), sin Ibrahim-age, sin Hasan-age Brkić (43) iz Livna 1235/1819. godine prepisao je dva djela na turskom jeziku:
Temelji mudrosti o uređenju svijeta od Hasana Kafi Pruščaka, političko - moralnu raspravu o uredenju države i društva iz 1004./1596. po kojoj je Kafija najviše poznat u svijetu i Kitab (Melheme), raspravu o astronomiji. (44)

Muhamed, sin Muhameda, sin Muhameda, sin Muhameda Tufekčić, muderis (Mohammad, b. Mohammad, b. Mohammad, b. Mohammad Tufenki-zade) iz Livna nastanjen u Travniku, prepisivač je više djela na arapskom jeziku. Jedan od prepisa datirao je u nedjelju 19. rebuiul-ahira 1242/1826. godine. Ime mu, kao vlasnika, nalazimo u bilješci na naslovnoj strani jednog djela o hanefijskom pravu. Tu je zabilješka da je Muhamed muderis u Livnu i da je knjiga dobijena na poklon. Djelo je prepisano 5. rebiul-evvela 1201/1786. Također, na jednom rukopisu koji se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci upisano je ime Muhameda kao vlasnika. (45) Dakle, Muhamed je u Travniku nakon 1817. godine, a do tada je bio muderis u Livnu, vjerovatno u livanjskoj medresi. Tufekčići su pripadnici starih porodica u gradu Livnu i selu Suhača, nekoliko kilometara na zapad od Livna. (46)

Prepis Hafiz Muhameda, sina munla Ibrahima Hlivnavia
Prepis Hafiz Muhameda, sina munla Ibrahima Hlivnavia
šabana 1278/1861. godine

Hafiz Muhamed, sin munla Ibrahima Hlivnavi. (47) Njegovi su prepisi više Tedžvida na turskom i bilješki o Tedžvidu i učiteljima kirajeta na turskom i arapskom jeziku, te Gazari-jinu al-Muqaddimu sa prevodom na turski jezik, od nepoznatog prevodioca. Prepis posljednjeg potiče iz mjeseca šabana 1278/1861. godine. Od datiranih prepisa ovaj je posljednji iz Livna koji je načinjen. Prepisivači su već definitivno izgubili bitku sa Gutenbergovim izumom.

Smail Bukvić (Ismail hawage-efendi, b. Muhammad hawage-efendi, b. Yahya-efendi) Livnjak bavio se prepisivačkom djelatnošću u Sarajevu, u Duradžik hadži Ahmedovoj mahali, u Patkama. Smail nam nije označio vrijeme prepisivanja perzijsko-turskog riječnika Tuhva-i Šahidi koji se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. (48)

Rukopis nepoznatog prepisivača, nedatiran, pronađen u Livnu, danas se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Rukopis pod nazivom Al-amqsud je glosa na komentar djela iz arapske gramatike. (49)

Sefer, sin Ramadana iz Livna prepisivač je arapsko-turskog rječnika. Godina prepisa je nepoznata. (50)

(Nastavak u slijedećem broju)

1. Ahmet Aličić: Veliki dobrotvor grada Livna - Mustafa-beg, sin Ibrahimagin i njegova zadužbina Darul-hadis, Glasnik IVZ, IX, br.3. Sarajevo, 1943.
2. U popisnom defteru iz 1604. godine džamija Glavica, sagrađena dvadesetak godina ranije, nije upisana kao džamija Hadži Ahmeda Dukatara, kako bi se očekivalo, s obzirom da Evlija Čelebija donosi tekst natpisa na džamiji sa ovim imenom. Poređenjem deftera i vakufname Mustaj-bega najvjerovatnije je da se radi o
časnoj džamiji Mehmed-age (Muhamed-age). Nije objašnjen ovaj nesklad između Čelebijinih navoda i službenog deftera, odnosno kasnijih dokumenata, u kojima se nikada ne pominje džamija sa imenom Dukatara.
3. Mekteb se nalazio u Lala-pašinoj mahali, vjerovatno pored same Beglučke džamije, gdje su stari ljudi upamtili nekakav mekleb, od koga nema više ni traga. (Ahmet Aličić, Navedeno djelo, str.66.)
4. Ždralović Muhamed: Prepisivači djela u arebičkim rukopisima, II, Svjetlost, Sarajevo 1988, str. 21.
5. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, I-VIII, Rijaset IVZ, Sarajevo-London 1989-2000.
6. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 37.
7. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 46.
8. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 46.
9. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 47.
10. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa...
11. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, II, str. 975-978
12. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 55.
13. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 76.
14. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 40.
15. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 104.
16. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, V, str. 148 (uvakufio Emin Islamovski, neimar džamija i munara iz Struge).
17. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 185.
18. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, III, str. 428-431.
19. Livanjski rod Ljubunčići i dandanas žive u Livnu i tu su jedan od najstarijih bošnjačkih rodova. Cijelo vrijeme bili su suparnici Firdusima koji od njih preuzeše funciju livanjskih kapetana. Posljednji kapetan Ljubunčić, Hasan, vodio je 1737. godine svoje nefere u boju pod Banja Lukom. Ovaj je kapetan ubijen. U selu Ljubunčić postojala je Ljubunčića kula i odžak sve do razdoblja između dva svjetska rata, u kojima su, po svoj prilici, i nastali ovi prepisi i djela.
20. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, VII.
21. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 179.
22. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 163.
23. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 164-165.
24. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 169.
25. Pripadnici roda Jeleča živjeli su prije stotinjak godina u Livnu i selu Podgreda, nekoliko kilomelara istočno od Livna, gdje im je bilo i glavno imanje sa velikom kućom od koje su danas ostale samo ruševine. Danas žive samo u gradu. Prema brojnosti pripadnika i izdvojenim lozama iz tog vremena da se zaključiti da je porodica starija, pa je vrlo vjerovatno da je Mustafa predak svih današnjih Jeleča. Unuk mu je Hadži Mustafa, također imam u Livnu, a jedan od brojnih čukun-unuka je hafiz Mustafa Jeleč.
26. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 170.
27. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa,VIII, str. 355.
28. Do sada nisu otkrivene lokacije svih džamija u Livnu koje se spominju u raznim izvorima. Ova naznaka o džematu Pehlivan pokazuje da se džamija nalazila u Rajčevcu, najgornjem dijelu grada unutar gradskih zidova. Od poznatih džamija na tom prostoru ostala je samo Zavra džamija, dok su od Boruše ostali samo temelji. Mora da se radi o džematu mesdžida Pehlivana Hasana, koji je u zbirnom defteru za 1550. godinu upisan kao mahala, kao i 1574. i 1604.godine. Ovo možemo objasniti time da su u defterima upotrebljavani zvanični nazivi, dok Mustafa koristi narodni naziv Rajčevac. U svim pomenutim defterima evidentno je da je to najrazvijenija mahala u Livnu. Vjerovatno je to i Hadži-Hasanova mahala u kojoj je prepisivao Hadži Ahmed, sin Hasanov.
29. Potomke porodice Čeraga (u livanjskim gruntovnim knjigama pisalo ih je kao Čeraga, Čereg ili Čerek) pronalazimo u Livnu, baš u mahali Rajčevac (mahala se kasnije zove Zavra), i poćetkom XX stoljeća, kada su iselili. Cijela porodica Jusuf-efendije Čerage, sinovi Fazlo, Alija, Abdulhamid i Abdulaziz, te sinovac mu Adem, odselili su poslije 1878. godine u Carigrad, da bi 1900. prodali cijelo imanje, između ostalog mlin sa stupom u mahali Begluk i pekaru u mahali Perkuša.
30. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, VIII, str. 130-131.
31. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 211.
32. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 185-186.
33. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 186.
34. Danas u Livnu živi samo jedna porodica Karabega. Po austrougarskoj okupaciji živjelo ih je više u Livnu i selima Grgurići i Žabljak, nakon čega veći dio odseljava u Tursku. Jedna od ulica kod džamije Zavra službeno se, 1882. godine, nazivala Karabegov sokak.
35. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 180, 194 i II, str. 230-231.
36. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa,V, str.75.
37. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 240.
38. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, br. 1611.
39. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II, str. 270.
40. Posljednji od Hamzagića, Ibrahim, vjerovatno Alijin unuk, iselio je u Tursku, u Smirnu, a 1907. godine, putem punomoći, prodao sva svoja imanja i kmetove u Livnu i selu Ljubunčić.
41. Katalog arapskih turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, III, str. 50.
42. Porijeklom su iz Jabuke kod Trilja i sela Borići izmedu Sinja i Trilja. U ove krajeve doseljavaju oko 1700-te godine, nakon Kandijskog rata, kada su bili prisiljeni da potraže novo prebivalište. Tada doseljavaju u Livno i u sela Komorane i Guber. Zemljoposjednici, sa velikim brojem kmetovskih porodica u svojoj vlasli, vakif su neke za livanjske džamije. Jedna od džamija, u mahali Rajčevac (Zavra), zvala se Boruša. Od nje je danas ostalo samo poluuništeno groblje.
43. Dio vrlo brojnih Brkića u Livnu, bogatih zemljoposjednika sa kmetovima širom Livanjskog polja i drugdje, iselio je u Tursku, pretežno u Carigrad i Smirnu, a drugi dio širom Bosne. U predtursko doba, sa Golubima su feudalni gospodari Zagorićana. Žive i danas u Livnu.
44. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, II, br. 995 i VII, str.127.
45. Prema ovom Muhamedovom potpisu gdje je zapisao cijeli niz predaka do svog pradjeda, Tufekčiće možemo pratiti do vremena oko 1700­te godine. Da li su i Muhamedovi potomci (ako ih je imao) ostali u Livnu nije nam poznato, jer livanjski grunt ne bilježi niti jednog Muhameda kao pretka Tufekčića, što je i razumljivo jer su podaci za zemljišna stanja utvrđivani od 1882. do 1993.godine, kada je Grunt formiran.
46. Radi se o Muhamedu (Mehmedu, a po livanjskom gruntu Mehi) Mulaliću, hafizu, sinu munla Ibrahim-age, a unuku Hasanage koji je sa braćom Smajlom i malodobnim Ademom i Muharemom po austougarskoj okupaciji odselio u Carigrad. Kada im je umro otac, munla Ibrahim-aga, rasprodali su sva imanja u Livnu i kmetove u selima Bila i Smričani. Bašluci njegove sestre Zejnebe, umrle 1272/1855. i danas se nalaze na najstarijem livanjskom haremu - Gazilarskom groblju. Očito je funkcija munle (mule) bila porodična tradicija s obzirom na prezime ove, nekad bogate i vrlo mnogobrojne, a danas izumrle livanjske porodice.
47. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, I, str. 108.
48. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, VII, str. 446.
49. Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa, VIII, str. 29
50. Ždralović Muhamed: Navedeno djelo, II.

(Nastavak u slijedećem broju)

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Jakup Hadzic - dio clanova Redakcije 'Mosta'

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo