o


Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt


Broj 131 (42 - nova serija)

Godina XXVI oktobar/listopad 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

mr. sc. Zilhad Ključanin
LEKSIKON PUTOPISA
NEKROLOG JEDNOJ ČARŠIJI
ZUKE DŽUMHURA (II)


Sljedeća tri putopisa iznova nas vraćaju u unutrašnjost Turske: dva u Istanbul, jedan u Bursu. April na Sirkedžiju zapis je, opet, o jednoj istanbulskoj ulici - Sirkedžiju - ne onako znamenitoj i važnoj kao Juksek- Kaldrma, dapače posve običnoj i svakodnevnoj. Džumhuru je takva ulica trebala da bi, intencionalno, pokazao ritam jednoga života, jednoga svijeta, u košnici svoje svakodnevice. (Stoga je cijeli putopis, u stvari, jedan leksikon svakodnevice.) A da bi ostvario svoju nakanu, putopisac je na mjesto aktanta (1), onoga koji pokreće događaje, stavio - april;
razigran proljetni mjesec, koji, svojom lepršavošću, može dočarati svu užurbanost i šarolikost svakodnevnog uličnog života.

Osveta mrtvih sultana
putopis je o Bursi. Počinje sličnim okvirom, pa i domovinskim motivima, kao i Kasaba na granici: podsjećanje na sliku Burse iz djetinjstva viđenu u izlogu jedne sarajevske knjižare. To je, opet, poticaj za putovanje, i upoznavanje Burse. A Bursa je - uostalom kao i svako putopisno odredište ovoga putopisca - mozaik sastavljen od kulturnopovijesnih artefakata i motiva iz svakodnevnog života. Ovdje, međutim, Džumhur umeće i jedan novum - citat. Postupak citatnosti nije rijedak u putopisnoj naraciji, dapače, - i služi upotpunjavanju vjerodostojnosti viđenog i doživljenog. Džumhur citira srpskog kraljevskog poslanika Stojana Novakovića, e da bi približio sliku Burse na prijelomu dva vijeka, devetnaestog i dvadesetog.

Ramiz Pandur - Vinjeta

Nekrolog jednoj čaršiji
, pak, (po kojemu je naslovljena cijela, prva, knjiga putopisa Zuke Džumhura) iznova nas vraća u Istanbul, čestom njegovom itinereru. Sada smo ponad Istanbula, nad zaljevom Zlatni Rog, tamo gdje se osim dva kontinenta miješaju staro i novo, svakodnevni život i historija, uzvišeno i profano. Džumhur je majstor da - u samo jednoj rečenici - poveže sva ta oprečna stanja:

"Voda pod Fanarom bila je bajata i stara - vizantijska...

U ovoj vodi više se ne ogledaju stvari sa zemlje...

Na padini što prolazi pored malehnog prozora ležao je nekad stari Vizant, i možda su janjičari u jednom od ovih tijesnih prolaza dotukli osamnaestog i posljednjeg vizantijskog cara..."
(2)


Unutar toga spleta kulturnopovijesnih i svakodnevnih obavijesti nalaze se dvije dotematizacije. (3) Prva se odnosi na ulomak o Pierreu Lotiu, francuskom književniku, putopiscu, i zaljubljeniku Istanbula, preko kojega Džumhur dočarava sliku starog Carigrada, vremena kada je
sa svih strana tankim plavim venama istočnjačkog ornamenta tekao nježni krvotok arabeske. Druga je dotematizacija direktnija, i njome Džumhur pomalo razotkriva i svoju
političku pozicioniranost:

"Da li je duša ovoga grada krštena ili nekrštena? Prepirka traje pet stoljeća... Učestvovali su i očenaši i artiljerija i Kur
an, i motke.

Svađali su se carevi, vladike, prosjaci, bašibozuk i krstaši.

Kemal je, na kraju, spasao šarenu dušu ovoga grada."
(4)


Nekrolog jednoj čaršiji
time se ne iscrpljuje. Ovaj putopis je ujedno i najobimniji, čini nam se, najbogatiji u knjizi. U njemu je moguće iščitati mnoge sastavnice pripovjedne putopisne naratologije. Na tragu naše teme (leksikona), na primjer, pronalazimo cijeli jedan odlomak domovinskih motiva: Džumhur
učitava svoj doživljaj požara iz djetinjstva sa povijesnim događajem kad je u Istanbulu požar uzbudio milion ljudi kao u zlim noćima strašnih zemljotresa, velikih strava, ratova, Konstantinove smrti i Fatihovog trijumfa na bijeloj kobili”. (
5) A vrlo je zanimljiv i bedeker koji nam Džumhur nudi u jednom odjeljku:

"Ovo je posmrtno slovo hiljadama galanterija, parfimerija, konfekcija, manufaktura, kolonija, bakala, aščinica, zlatara, krpara, antikvara, staklara, staretinara, svaštara, i ostalim stotinama malih dućana u tamnim svodovima nekada čuvene Kapali- čaršije u Istanbulu.

Ovo je nekrolog mravinjaku punom jorgana, fildžana, čipaka, ibrika, fotelja, solitera, frižidera, kombinezona i svit najlona, u kome se više od hiljadu dana kupovalo i prodavalo, nudilo i tražllo, živjelo i bankrotiralo...

Trgovine u starim sanducima, mangale, čajnici, miris prženog šećera i naftalina - na ulazu najveći istočni miris prženog šećera i naftalina - na ulazu najveći istočni arsenal polovnih frakova, redengota, smokinga, i štraftastih pantalona..."
(6)


Muzikanti

Dva putopisa o Balkanu:
Džambaz- tepe i Galija pod ćeramidom: Dva naredna putopisa vode nas na Balkan, ali i u tom prostoru Džumhur traži onaj mediteransko- orijentalni štih. Putopis Džambaz- tepe tematizira bugarski grad Plovdiv, preko vrlo zanimljivog kontrapunktiranja sadašnjosti (doba socijalizma) i prošlosti (otomansko doba). Kulturnopovijesni leksikon je, naravno, raskošniji i humaniji. Njega Džumhur nudi preko putopisa Put na Istok francuskog pjesnika i političara A. Lamartina. A putopis Galija pod ćeramidom tiče se grčkoga Soluna, egejskog bisera, grada u kojemu se susreću i Mediteran i Orijent i Balkan, i grčko ćufte, i doner kevap, i janjetuta pečena i halva ćetena. (7) Prirodno je, s toga, da se taj koloplet kultura i dvilizacija može ponajbolje iščitati iz leksikona svakodnevice - pa je, moglo bi se reći, cijeli putopis Galija pod ćeramidom jedan katalog svakodnevnog života.


Putopisi o Orijentu:
”Putovanje po besmislu”, ”Zapisi pod gorom”, ”Turbe u Jerihonu”, ”Pijesak i zvijezde”: Četiri putopisa knjige Nekrolog jednoj čaršiji odnose se na Orijent. Putopis Putovanje po besmislu uvodi nas u svijet koji, barem u prvome dijelu, jednostavno ne raspoznajemo, a putopisac nam i ne nudi ključ da to saznamo. Tamo vrhovi crvenog kamenjara nižu se monotono i dugo kao pobožni psalmi ispisani nevještom rukom nekih davno preminulih arhanđela. U užarenim pećinama ovih bregova gnijezde se demoni. Neko je rekao da vrhovi ovih brda liče na kreste pijetlova... (8)
Ako još putopisac kaže da se vozi auto-stopom, a da su putevi gospodnji asfaltirani - teško da bi iko u tim predjelima prepoznao - Saudijsku Arabiju! Samim odabirom sredstva putovanja (auto-stop!) putovanje po Saudijskoj Arabiji je avantura prvoga reda, ravna putovanjima romantičarskih putopisaca u egzotične zemlje. Prvo, temperatura u Saudiji je tolika da je skoro nemoguće stopirati (računajući sve nepredvidive postaje koje auto-stop podrazumijeva). Drugo, putnik kakav je Zuko Džumhur (bijelac, pomalo otrcan, poluzabradatio, i sl.) prije bi ličio na neku bjelosvjetsku skitnicu, negoli na putnika- namjernika, a takvi u zemlji strogog zakona kakva je Saudija, blago rečeno, slabo prolaze. Ipak, Džumhur je uspio napisati vanredan putopis. Možda mu je u tome, kao i onim zamkama na putu, pomogla maksima koju nalazimo upravo u Putovanju po besmislu: Putujem po svijetu noseći zablude i naivne slike iz djetinjstva. Primijenjena na konkretan ovaj putopis, ta bi se maksima dala iščitati na sljedeći način: putopisac je u djetinjstvu (kao, uostalom, i većina muslimana izvan Orijenta) zadobio sliku Saudije kao svete zemlje, zemlje u kojoj su se desili svi važniji počeci islamske civilizacije; došavši, pak, na lice mjesta susreće se sa modernizmom kojega nikako nije tu očekivao. Uslovno uzev, u Putovanju po besmislu oštro se sudaraju dva leksikona: leksikon djetinje slike i leksikon svakodnevnog modernizma. (Pritom je djetinja slika svojevrsni parazit na viđenju, koji sprječava objektivno promatranje.) Tako dobijamo, u samo jednoj rečenici, nevjerovatne slike, u kojima se, do groteske, sudara sveto i profano, banalno i uzvišeno: Kamion (evo, i putničkog sredstva Zukinog - op. Z. K.) obilazi litice Džebeli Rahmeta. U kamenjaru ovoga svetog brda sreli su se praotac Adam i pramajka Eva”. (9) Šta nakon ove groteskne slike očekivati, doli parodiranje i same svete legende o prvom čovjeku i Edenu, pa i svom našem postojanju na ovom komadu Božijeg prostranstva što se Zemljom zove:

"Protjerani iz raja zhog nemorala i učestalih krađa sa privatnog posjeda Gospodnjeg, naši nesretni praroditelji lutahu svijetom jalovo i dugo. Odvojeni i napušteni, bez blagoslova Gospodnjeg i bez socijalnog osiguranja, potucahu se obalama nepoznatih mora i okeana. Poslije dvjesta godina odvojenog života, još relativno mladi, sretoše se na padinama Džebeli Rahmeta i počeše da žive nevjenčano. Pramajka Eva izrodila je mnogo djece. Među njenom mnogobrojnom djecom bilo je i kriminalaca. Život je tada u Arabiji bio prilično težak, pošto još ne bješe pronađen petrolej.
(10)


Za razliku od vratolomnog putešestvija iz prethodnog putopisa, Zuko Džumhur naredni svoj putopis ­ Zapisi pod gorom - piše bez ijednog proputovanog koraka
Čitavo vrijeme provedoh u hladu Getsemanskog vrta. I, tako nastaje putopis: sjedeći, i promatrajući. Što se, pritom, može vidjeti? Ako je putopisac Zuko Džumhur može - cijeli svijet! On, prvo, promatra. Nalazi se na mjestu prepunom civilizacijsko- povijesne simbolike, i u njemu je sve na dlanu, ovdje je gotovo nemoguć leksikon svakodnevice, ovdje se svaka, i najbanalnija stvar učas pretvara u simbol. No, naš putopisac i tu stvara, samo sebi svojstven obrt. On, naime, u Getsemanskom vrtu, velimo, - čita novine! A kud ćeš doslovnijeg leksikona svakodnevice od novina! Malo gleda okolo sebe i naprđuje (omiljen Zukin izraz!) o Rimu koji je zidao katedrale i kapele, o Omerovoj džamiji koja liči na skupocjenu kutiju za bombone, o gotici koja nigdje nije besmislenija kao ovdje, o Maslinovoj gori, o Damaškoj kapiji pored koje su sahranjeni pustolovi i hodočasnici, itd. itd. Malo, potom, čita novine, i obavještava nas da je Saudijski kralj stigao u zvaničnu posjetu Libanu, da je neki starac u 85. godini postao otac i fotografisao se sa bebom, da je neki Jermenin odsjekao nogu tašti satarom, da neki zajedljivi čičica napada Fransoaz Sagan u feljtonu, a Sveti otac Papa nosi bijele najlon čarape i kuca sa svih deset prstiju na pisaćoj mašini marke Oliveti... Na kraju, pored Getsemanskog vrta prošla je jedna mlada žena, ali ona nije imala nikakve veze sa Marijom Magdalenom.

Ironijski diskurz i svojevrsna desakralizacija zadržani su i u Trubama u Jerihonu. Ironija je ponajvećma usmjerena prema historiji, jer je ona, po Džumhuru,
zbir besmislenih ratova:

"Na sjeveru ili na zapadu bio je Nazaret. Još dalje na zapad bio je Damask.


Na njegovim padinama Rimljani su držali garnizone. Car Konstantin je podigao manastir Svete Djeve Gazele. Krstaši su ovamo donijeli sifilis. Turci su podizali vješala. Francuzi su otvarali klostere časnih sestara za posrnule djevojke, a Levant je uvijek i samo trgovao. Poslije rukovanja sa Levantincima treba se izuti i prebrojati i prste na nogama.


U Jerihonu se i dalje čuju trube, ali one više nisu božanske nego - automobilske! A
u svetoj rijeci Jordanu nekakav vojnik prao je čarape. Pa, čak, i mali, učas iskrsli, domovinski motiv ima tu, doduše diskretnu, ironijsku notu:

Vratio sam se u kamene sokake Vitlejema. Zašto mi čitavog dana ove ulice liče na splitski geto? (12)

Pijesak i zvijezde - još jedan putopis sa Orijenta - tematizira Antiohiju, i ima okvir u jednoj legendi o caru Konstantinu i gazeli. Gazela se, naravno, pretvorila u lijepu djevojku - i to je Džumhuru dovoljno da cijeli putopis zasnuje na bajkovitosti, kako povijesnih reminiscenci tako i svakidašnjih opažaja. Tako smo dobili vanredne lirske zapise, poput ovih:

"Ako bi predjeli mogli ličiti na ljude, onda bi ovaj kraj bio pust kao čemerna duša starog maloumnika... Zvijezde nad pustinjom bile su noćas tako stare i otežale. Bilo ih je odjednom mnogo, beskrajno mnogo, kao bezvrijednog novca nekog starog carstva koje je davno propalo."
(13)


Vrelo Trebisnjice

Bosanski
motivi:
”Pustolovina vremena”, ”Od jegulje do žabljih bataka”, ”Album fratara, pčela i konduktera. Putopisac je, iznova, u domovini. Ondje, odakle je krenuo. U zavičaju. Što sada vidi njegovo promatračko oko? Ironija je stišana. Pogdjegdje iskrsne, ali više da uobliči neku pojavu, ili podcrta neki stav. Obavijesti iz svijeta prirode su dominantne. Pustolovina vremena opisuje rječicu Bunu, na njoj Tekiju (zdanje u kome se skupljaju islamski mistici, derviši), i, mada bi bilo za očekivati da putopisac
uroni u prebogat leksikon kulturnopovijesnih obavijesti što ih nudi Tekija, on je daleko više zainteresiran za meditiranje nad nepatvorenim prirodnim okolišem. Ali, i to je varka prvoga čitanja - Džumhurov pripovjedni prosede je, zapravo, konzekventan. Naime, sâmo prisustvo Tekije (mjesta duhovnog mira i kontemplacije) kao da traži upravo takav narativni diskurz: treba oćutati mir, svekoliku prisutnost Stvaranja, i ljudsko mjesto i mjeru u tome. To je prostor koji traži snatrenja i snove (jednoga sna Džumhur se podsjeti, i - nacrta ga!), mjesto gdje se oblici sami nude, poput kataloga, kataloga prirode:

"Pred konacima bila je nekakva ćuprija.
Pod ćuprijom potok.
Preko ćuprije ada.
Na adi sofa.
Pred sofom limun.
Do limuna orah.

Pod orahom trava.
Pod travom voda.
U potoku riba."
(14)

Od jegulje do žabljih bataka većeg je leksikonskoga raspona. Valjda i zbog specifičnog
prevoznog sredstva. Džumhur, naime, putuje svojim najomiljenijim prometalom - tabanovića- fijakerom, tj. pješice. (Jedan drugi će putopisac bosanski, Jan Beran, u jednom svome putopisu ustvrditi da se neko mjesto može najbolje upoznati tabanom.) Naš putopisac putuje od Blagaja do manastira Žitomislića (Hercegovina) tri ili četiri sata hoda. Zaboravio sam, kaže, da pogledam koliko je bilo sati kada sam pošao, a koliko kad stigoh pod manastirski konak. (15)
 Razumljivo, jer putnik koji se odlučio da pješice pođe na put, a da nije primoran na takav čin, ima određenu nakanu, u slučaju Zuke Džumhura ta nakana je sâmo putovanje i sâm put. Njegov itinerer ovisi od puta, putnog okoliša i, naravno, moći promatračkog oka. Čas je ispunjen prirodnim obavijestima (dok tabana dolinom Bune i Neretve), čas motivima iz svakodnevice (Kraj velikog Musabegovićevog točka, na primjer, neki debeljko se izuo, povadio sve stvari iz auta pa na tenane pere jednu po jednu.), a sa manastirom Žitomislićem otvara se mali leksikon kulturnopovijesnih obavijesti.

Kresevo

Posljednji putopis knjige Nekrolog jednoj čaršiji je Album fratara, pčela i konduktera. Put u Kreševo (kasabu u centralnoj Bosni), da se obiđe kruševski samostan. I, kako je to kod Zuke Džumhura često, akcenat je prije na onome da se obiđe ili dođe do nečega, a ne na samom odabranom cilju posjeta. Njemu je, pritom, zanimljivo ono što usput vidi, neki
nebitan detalj: dalekovod, potok, bijeli zvonik na brijegu, drvena vodenica, kupina, tri crvena krova, džamija, zadruga, berbernica... Usput, također, putopisac u novinama koje nosi sa sobom docrtava historiju
.

"Istaknutom diplomati sa treće strane uglednog dnevnika prvo skidam košulju i šešir. Poslije zacrnim kragnu, ostavljam kravatu, crtam fes, crtam mantiju, popravljam fes, dodajem lanac, pa krst, pa još jedan lanac, pa još jedan krst.. Na kraju – orden cara austrijskog i visoki nišan sultana osmanlijskog."
(16)


Taj postupak
docrtavanja historije konstanta je svih putopisa Zulfikara Zuke Džumhura. A putopisna deviza, koje će se držati do kraja, bijaše mu: Prestaću da putujem onda kad zavičaj prestane da mi osvjetljava put.

Nakon svih svojih putovanja, Zuko Džumhur je sahranjen u Konjicu, svome zavičaju, koji mu i danas osvjetljava put,
na beskrajnim putovima Gospodnjim.


1. Vid. D. Duda, Priča i putovanje, odjeljak Aktancijalna struktura putopisa, str. 74-80.
2. Z. Džumhur, Nekrolog jednoj čaršiji, u: Putopisi, str. 43-44.
3. D. Duda, Isto, str. 134-139.; Dotematizacija uključuje tipove znanja ili obavijesti kojima se nadograđuje osnovno putopisno izlaganje i postupke njihova jezičnoga oblikovanja."
4. Z. Džumhur, Nekrolog jednoj čaršiji, str. 48.
5. Isto, str. 57.
6. Isto, str. 49-50.
7. Isto, str. 64.
8. Putovanje po besmislu, str. 73.
9. Isto, str. 74.
10. Isto, str. 74.
11. Trube u Jerihonu, str. 92.
12. Isto, str. 95.
13. Pijesak i zvijezde, str. 98. i 101.
14. Pustolovina vremena, str. 107.
15. Od jegulje do žabljih koraka, str. 109.
16. Album fratara, pčela i konduktera, str 114.


Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Edo Huskovic - Jesen u Rotimlji

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2001 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2001 HarisTucakovic, Sweden
oo