o

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 127 (38 - nova serija)

Godina XXVI juni-lipanj 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Dr. Nurko Pobric
KRIVIČNA DJELA U NADLEŽNOSTI HAŠKOG TRIBUNALA*
Zločin i odgovornost

1. UVODNE NAPOMENE

Osnivanje Međunarodnog Tribunala za ratne zločine učinjene na teritoriji bivše Jugoslavije (u daljem tekstu Tribunal) od 1991. godine predstavlja jedan od istorijskih akata Ujedinjenih nacija kojim je institucionalno, internacionalno i krivičnopravno odgovoreno na zločine koji su po obimu stradanja civila i razaranjima, posebno, u Bosni i Hercegovini, uveliko prešli II svjetski rat, a i bilo koji raniji u istoriji ove zemlje.

Tribunal je osnovan Rezolucijom 808 (1993) Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Osnovna akta Tribunala su: Statut, Pravila o postupku i dokazivanju, Pravila za regulisanje pritvaranja lica koja čekaju na suđenje, ili žalbeni postupak pred Tribunalom, ili su iz drugih razloga pritvorena po nalogu Tribunala. Uz ova pravila donijeta su još četiri akta, i to: Pravilnik o utvrđivanju žalbenog postupka za pritvorenike, Pravilnik o utvrđivanju disciplinskog postupka za pritvorenike, Pravilnik za nadzor nad posjetama pritvorenim licima i nad komuniciranjem sa pritvorenicima, i Kućni red za pritvorene. Tribunal je zaključio i dva sporazuma, te donio jedno uputstvo. Zaključeni su: Sporazum o vršenju inspekcije u zatvorskoj jedinici, Sporazum o bezbjednosti i redu. Doneseno je Uputstvo o imenovanju branilaca.

Nadležnost Tribunala proizilazi iz ovlaštenja ustanovljenih u paragrafu 1. Rezolucije 808 (1993). Određeni su fundamentalni elementi: ratione materiae (nadležnost u pogledu predmeta), ratione personae (nadležnost u pogledu lica), ratione loci (teritorijalna nadležnost) i ratione temporis (vremenska nadležnost), kao i pitanja sukoba nadležnosti Tribunala i nacionalnih sudova. Članom 1. Statuta, korektno nomotehnički, uobičajenom pravničkom preciznošću određena je nadležnost Tribunala na sljedeći način: ”Međunarodni tribunal će imati ovlaštenja da goni lica odgovorna za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava učinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, saglasno odredbama sadašnjeg Statuta”.

2. NADLEŽNOST RATIONE MATERIAE (stvarna nadležnost)

Shodno paragrafu 1 Rezolucije 808 (1993) Tribunal će goniti lica odgovorna za teške zločine protiv međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine. Međunarodno humanitarno pravo sadržano je u određenim konvencijama i međunarodnom običajnom pravu.

Za poštivanjem univerzalnog principa krivičnog prava ”nullum crimen sine lege”, značajno je što Tribunal uz odgovarajuće konvencije primjenjuje i pravila međunarodnog običajnog prava. Ovo je važno stoga, što se u tom slučaju ne postavlja pitanje članstva nekih država u pogledu pristupanja specifičnim konvencijama.

Konvencionalno međunarodno humanitarno pravo koje primjenjuje Tribunal (koje je, istovremeno, bez sumnje, i dio međunarodnog običajnog prava) čine Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata, Haške konvencije o zakonima i običajima rata, Konvencija o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida i Statut Međunarodnog vojnog tribunala od 8. avgusta 1945. godine.
Dzoja - Ratkovic-Gavela - Ilustracija

Ženevske konvencije uspostavljaju pravila međunarodnog humanitarnog prava i čine jezgro običajnog prava primjenjenog u međunarodnim oružanim sukobima. Ove konvencije regulišu ponašanja u ratu, s humanitarne perspektive (”humanizacija rata”) zaštićujući određene kategorije lica: ranjene i bolesne pripadnike oružanih snaga i brodolomnika na moru, ratne zarobljenike i civile u vrijeme rata. Konvencije sadrže odredbe koje taksativno navode ponašanja koja se kvalifikuju kao ”teške povrede” ili ratni zločini. Član 2. Statuta Tribunala označen kao: ”Teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949.”, određuje (precizira) radnje izvršenja ratnih zločina (protiv lica i imovine), primjenjujući Ženevske konvencije. Te radnje su:
a) namjerno ubijanje,
b) mučenje i nehumano postupanje, uključujući biološke eksperimente,
c) namjerno prouzrokovanje patnje i teških tjelesnih povreda i narušavanje zdravlja,
d) masovno razaranje i prisvajanje imovine, koje nije opravdano vojnim potrebama i izvršeno je nezakonito i bezobzirno,
e) prisiljavanje ratnih zarobljenika ili civila da služe u snagama neprijateljske sile,
f) namjerno lišavanje ratnih zarobljenika ili civila prava na pošteno i regularno suđenje,
g) nezakonita deportacija, transfer ili nezakonito zatvaranje civila,
h) uzimanje civila kao talaca.

Haška konvencija o zakonima i običajima rata na kopnu i njoj pripadajući pravilnici obuhvataju drugu važnu oblast konvencionalnog međunarodnog humanitarnog prava, koje je istovremeno i dio međunarodnog običajnog prava. Haška konvencija isto kao i Ženevske konvencije ”pokrivaju” iste aspekte humanitarnog prava. Ipak, Haška konvencija određuje da pravo zaraćenih strana da ratuju nije neograničeno i da je pribjegavanje određenim metodama vođenja rata zabranjeno shodno pravilima zemlje ratovanja. Nirnberški tribunal je priznao da su mnoge odredbe Haške konvencije primate od svih civilizovanih naroda i da se smatraju kao javno objavljene u pogledu ratnog prava i običaja ratovanja. Ženevske konvencije, Haška konvencija i ”Nirnberška pravila” su osnova za član 3. Statuta Tribunala. Tim članom regulišu se stanja kršenja ratnog prava i običaja ratovanja. Navedeni član Statuta Tribunala glasi: ”Međunarodni tribunal će imati ovlaštenja da goni lica koja krše prava ili običaje ratovanja. Takva rješenja će obuhvatati, ali neće biti ograničena na:
a) upotrebu bojnih otrova ili drugog oružja smišljenog da nanese nepotrebne patnje,
b) bezobzirno razaranje mjesta, gradova ili sela, ili pustošenja koja nisu opravdana vojnim potrebama,
c) napad, bombardovanje bilo kojim sredstvima nebranjenih gradova, sela, naselja ili zgrada,
d) osvajanje, razaranje ili namjerno oštećenje učinjeno institucijama namijenjenim religiji, dobrotvornim aktivnostima ili obrazovanju, umjetnosti ili nauci, istorijskim spomenicima ili umjetničkim ili naučnim radovima,
e) pljačka javne ili privatne imovine.

Konvencija iz 1948. godine o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida, određuje da genocid, bez obzira gdje je učinjen i da li je učinjen u vrijeme rata ili mira, predstavlja zločiin protiv međunarodnog prava. Konvencija je i dio međunarodnog običajnog prava, što je i izričito navedeno u savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde. Relevantne odredbe Konvencije o genocidu preuzeo je Statut Tribunala u odgovarajućim članovima, posebno u članu 4. Tako je u tom članu Statuta Tribunala propisano da je Tribunal ovlašten da krivično goni lica koja su učinila genocid. Osim radnje genocida, kako je to definisano Konvencijom o genocidu i članom 4. Statuta Tribunala. Statutom Tribunala je određeno da će biti kažnjive i slijedeće radnje:
a) zavjera radi vršenja genocida,
b) direktno i javno podsticanje na vršenje genocida,
c) pokušaj vršenja genocida,
d) saučesništvo u genocidu,

Zločini protiv čovječnosti prvi put su priznati u Statutu i presudi Nirnberškog tribunala i u Zakonu br. 10 Kontrolnog savjeta za Njemačku. Zločini protiv čovječnosti ”upravljeni su” protiv civilne populacije i zabranjeni su u oružanim sukobima međunarodnog ili unutrašnjeg karaktera. Zločin protiv čovječnosti uključuje ”nečovječne radnje” ozbiljne prirode, kao što su, na primjer: namjerno ubijanje, mučenje ili silovanje kao dio široko rasprostranjenih napada protiv bilo koje civilne populacije na nacionalnoj, političkoj, etničkoj, rasnoj ili religioznoj osnovi. Na teritoriji bivše Jugoslavije, posebno u Bosni i Hercegovini, takve radnje poprimile su oblik tzv. ”etničkog čišćenja” uz sistematsko silovanje i druge oblike seksualnih napada, uključujući i prinudnu prostituciju.

Član 5. Statuta Tribunala naslovljen kao: ”Zločini protiv čovječnosti”, glasi: ”Međunarodni tribunal će imati ovlaštenje da goni lica odgovorna za slijedeće zločine kada su učinjeni u oružanim sukobima, bilo međunarodnog bilo unutrašnjeg karaktera, a upereni su protiv civilnog stanovništva:
a) ubistvo,
b) istrebljenje,
c) zarobljavanje,
d) deportacija,
e) zatvaranje,
f) mučenje,
g) silovanje,
h) progon na političkoj, rasnoj i religijoznoj osnovi,
i) druge nečovječne radnje”.

3. NADLEŽNOST RATIONE PERSONAE (lična nadležnost i pojedinačna krivična odgovornost)

Tribunal će imati nadležnost da sudi fizičkim licima, shodno odredbama Statuta (član 6 Statuta Tribunala). Dakle, važan element u odnosu na nadležnost ratione personae (lična nadležnost) Tribunala, kako je to i rečeno u članu 6 Statuta, je načelo lične krivične odgovornosti. Lična krivična odgovornost ne može se ”izbjeći” pozivanjem na institut imuniteta koji posjeduje, na primjer, šef države, ili drugi visoki vladin funkcioner. Takođe, ličnu krivičnu odgovornost ne isključuje ni činjenica što je optuženi kriminalnu radnju učinio u službenom svojstvu. Lice u tzv. nadređenom (subordiniranom) položaju, isto tako, treba smatrati lično odgovornim za davanje naređenja da se izvrši zločin. To lice smatra se odgovornim i za propuštanje da spriječi zločine ili onemogući nezakonito ponašanje svojih podređenih. U ovom slučaju riječ je o tzv. komandnoj odgovornosti (kazano vojnom terminologijom) odnosno pretpostavljenoj odgovornosti ili krivičnom nehatu (kazano terminologijom krivičnog prava). Pretpostavljena odgovornost ili krivični nehat biće primijenjeni ako je lice na poziciji nadređenog znalo ili imalo mogućnosti da zna da su njemu podređeni bili u vezi ili su izvršili zločine, pa je propustilo da preduzme neophodne i razumne mjere da spriječi ili suzbije izvršenje krivičnih djela ili da kazni izvršioce. Postupanje po naređenju vlade ili nadređenog ne oslobađa izvršioca odgovornosti za izvršeni zločin. Izvršenje naređenja nadređenog može se smatrati olakšavajućom okolnošću, posebno u slučaju prinude ili u nedostatku moralnog izbora. Osnovi oslobađanja od krivične odgovornosti koje primjenjuje Tribunal su: uzrast (maloljetstvo), neuračunljivost i opšta pravna načela u ovom pogledu ”priznata od svih naroda”. Pojedinačna (lična) odgovornost kako smo je ”opisali”, nomotehnički je ”uobličena” u članu 7 Statuta Tribunala.

4. NADLEŽNOST RATIONE LOCI I RATIONE TEMPORIS (teritorijalna nadležnost i vremenska nadležnost)

Član 8. Statuta Tribunala, sasvim precizno, odredio je teritorijalnu i vremensku nadležnost Tribunala. ”Teritorijalna nadležnost Međunarodnog tribunala će se prostirati na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, uključujući njenu kopnenu površinu, vazdušni prostor i teritorijalne vode. Vremenska nadležnost Međunarodnog tribunala će se prostirati na period koji počinje prvim januarom 1991”. Prvi januar 1991. godine je neutralan datum koji se ne povezuje s bilo kojim posebnim događajem i ne implicira sud o karakteru konflikata na području bivše SFRJ.

5. SUKOB NADLEŽNOSTI I PRINCIP "NE BIS IN IDEM"

Formiranjem Tribunala nije isključena jurisdikcija nacionalnih sudova u domenu nadležnosti Tribunala određenoj njegovim Statutom. Ako postoji sukob nadležnosti Tribunala i nacionalnih sudova, prioritet je na strani Tribunala. U bilo kojoj fazi postupka Tribunal može da zahtijeva da nacionalni sud ustupi nadležnost Tribunalu. Načelo ”ne bis in idem” upućuje na princip da se jednom licu ne može suditi dva puta za isto krivično djelo. U kontekstu postojanja prednosti Tribunala u odnosu na nacionalne sudove, načelo ”ne bis in idem” onemogućava potonje suđenje pred nacionalnim sudom. Načelo ”ne bis in idem” ne spriječava potonje suđenje pred Tribunalom u slijedeća dva slučaja:
a) da kvalifikacija radnje pred nacionalnim sudom ne odgovara njenoj kvalifikaciji prema Statutu Tribunala,
b) da nisu postojali uslovi nepristrasnosti, nezavisnosti ili stvarnih mogućnosti presuđenja, kao garancije, pred nacionalnim sudom.

Ukratko, Statutom Tribunala utvrđen je princip procesne supremacije Tribunala u odnosu na nacionalne sudove.
Pod ovim principom, dakle, podrazumjeva se pravo Tribunala da, ne samo sam pokrene i provede postupak, već i da preuzme postupke pokrenute pred nacionalnim sudovima, kao i da obnovi pravosnažno završene postupke pred tim sudovima.

Odluka Tribunala je konačna u odnosu na nacionalne sudove.

Međutim, pravno pozicionirano odlučivanje Tribunala kako je to već navedeno, izrazito narušava autoritet principa ”res judicata”, u odnosu na odluke nacionalnih sudova, a time i princip pravne sigurnosti. Dakle, princip procesne supremacije Tribunala u odnosu na princip ”res judicata” upućuje na pravnu problematičnost ovog odnosa.

Ali, princip i odnos o kojem je riječ ”su tu”, pa o njima, pri pokretanju postupka i suđenja za ratne zločine iz nadležnosti Tribunala, naši pravosudni organi moraju obavezno voditi računa. Sukob nadležnosti i princip ”ne bis in idem” regulisani su članom 9 i 10 Statuta Tribunala.

* Ovaj prilog ima za cilj da istakne značaj Tribunala u procesu denacifikacije, posebno na prostoru Bosne i Hercegovine, što Tribunal, u posljednje vrijeme sa ”ubrzanim” tempom uspješno čini.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mersad Berber - Iz kataloga "Graphic prints 2000"

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
oo