o
Mostujte sa nama
Arhiva
Vlado Puljic - Hommage Pocitelju

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 125-126 (36-37 - nova serija)

Godina XXVI april-travanj/maj-svibanj 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Dr Jusuf Kurtović

GLAD KUCA NA VRATA
Osvrt na ulogu i značaj zemljišta (tla)
u ishrani i egzistenciji čovjeka

Svjetski statistički pokazatelji upozoravaju čovječanstvo na neophodnost potrebe za stalnim povećanjem proizvodnje hrane, jer već danas oko dvije trećine stanovnika Zemljine kugle živi na ivici egzistencijalnog minimuma. Glad i neishranjenost su sastavni dijelovi siromašnih i nerazvijenih zemalja. Gledano sa perspektivnog stanovišta, taj problem će se sve više zaoštravati, jer se stalno povećava nesrazrnjer između prirasta stanovništva i količina proizvedene hrane.


Da bi se u sklopu takvih okolnosti shvatila uloga i značaj zemljišta u proizvodnji hrane, mora se poći od činjenice da su klima, biljka i zemljište (tlo) osnovni faktori te proizvodnje i da je mogućnost uticaja čovjeka na njih različita.

Klima je konstanta koja se u praksi, u širokoj proizvodnji hrane, mora uvijek uzimati onakvom kakva jeste, jer se u njoj ne može, ili vrlo ograničeno može, nešto mijenjati. Pri tome se misli na biljnu proizvodnju u zatvorenim prostorima - u staklenicima, u plastenicima, itd.

Uloga biljke u procesu proizvodnje hrane je znatno drugačija i ima karakteristične specifičnosti.
Edo Huskovic - Hercegovacki kolorit

Ukrštanjem i selekcijom čovjek je stvorio i stvara nove sorte i vrste biljaka i životinja, nastojeći da poveća njihove biološke potencijale pa preko toga poveća mogućnost proizvodnje hrane. U tom pogledu tzv. genetički inženjering raspolaže velikim mogućnostima. U proizvodnji žitarica npr. (pšenica, kukuruz, itd.) stvorene su sorte koje uz odgovarajuću primjenu agro-mjera daju prinose od jednog vagona i više po jednom hektaru, za razliku od ranije uzgajanih sorti čiji potencijali su rijetko mogli davati preko dvije ili maksimalno tri tone prinosa.

Međutim, i kada se stvore ili introduciraju (uvezu) nove sorte visokog biološkog potencijala, njihove proizvodne sposobnosti odnosno visoki potencijal rodnosti, opet će ovisiti od proizvodnih sposobnostl zemljišta i primijenjenih agro-mjera od strane čovjeka.

Prema tome, zemljište je osnovno sredstvo proizvodnje hrane na kojega čovjek može najdirektnije i najneposrednije uticati i njegove prirodne proizvodne potencijale do krajnjih granica aktivirati i iskoristiti.

Pored uloge koju ima u proizvodnji hrane, zemljište je vrlo aktivni sudionik stanja životne sredine. Svojim postupcima i odnosom prema tlu čovjek može životnu sredinu činiti zdravom i nezagađenom, ali i obratno.

DINAMIKA KRETANJA SVJETSKE POPULACIJE I NJEN ODNOS PREMA PROIZVODNJI HRANE

Prema raspoloživim podacima 1.700-te godine u svijetu je živjelo 600 miliona ljudi. 150 godina kasnije, taj broj se udvostručio i iznosio 1,22 milijarde. Slijedeće udvostručenje je imalo kraći vremenski period i uslijedilo je poslije 100 godina, tako da je 1950-te godine Zemlju nastanjivalo 2,5 milijardi ljudi. Dalji tempo rasta bio je takav da se čovječanstvo udvostručilo za vremenski period od samo 37 godina, pa je ukupna populacija 1987. godine iznosila 5 milijardi stanovnika.

Danas, na kraju dvadesetog stoljeća, čega smo i sami svjedoci, čovječanstvo broji ukupno b ljudi, što je predsjednik Kofi Anan ispred Ujedinjenih Nacija simbolično proklamirao u Sarajevu.

Izneseni podaci, bez obzira na veću ili manju mogućnost određenih odstupanja vezanih za tehničke probleme njihove evidencije, pokazuju da tempo rasta stanovništva nameće čovječanstvu obavezu rješavanja njegove prehrane. Ako se izuzmu razvijene zemlje, svakodnevna ishrana dvije trećine čovječanstva bazirana je na manje od 2.600 kalorija, što je ispod granice koja se smatra potrebnom za normalan život i rad. Takvim stanjem je opterećen veliki broj zemalja Azije, Afrike, Južne Amerike, mnoge ostrvske zemlje itd. U posljednje vrijeme evidentan je brži porast stanovntštva u Africi od porasta proizvodnje hrane.
Ciril Ciro Rajic - Pejsaz

MALTUSOV ”ZAKON” O KRETANJU ODNOSA POPULACIJE I PROIZVODNJE HRANE

Još u samom početku 19-tog stoljeća, problem nesrazmjere između rasta ljudske populacije i potreba za proizvodnjom hrane istakao je engleski ekonomista, filozof Maltus (Malthus, Thomas Robert), poznat po ”Zakonu” stanovništva. Taj zakon je proklamovao u ”Eseju o principima stanovništva”. Po njemu, stanovništvo se razmnožava brže nego što raste proizvodnja hrane. Uzlazni hod razmnožavanja čovječanstva ide slijedom geometrijske progresije (1, 2, 4, 8, 16, 32,...), a proizvodnja hrane linijom aritmetičke progresije (1, 2, 3, 4, 5, 6,...), pa su zato ljudi osuđeni na bijedu i siromaštvo ukoliko se ne preduzimaju mjere ograničenja porasta stanovništva. Bez tih mjera prirodne nedaće - glad, bolesti, ratovi itd, će prirodnim putem regulisati odnos između rasta populacije i proizvodnje hrane.

Maltusovo učenje osporavali su razni socijalni teoretičari i ekonomisti i nazvali ga ”Maltusov vučji zakon”, a Maltusa svrstali u grupu ”ekonomista pesimista”.

Međutim, bez obzira na ekonomsko-filozofske rasprave o odnosu između rasta svjetske populacije i rasta proizvodnje hrane, čovječanstvo se sve više susreće sa problemom ishrane. Osnovni nosioci rješavanja toga pitanja, kao što je istaknuto, su pored opštih prirodnih uslova biljne proizvodnje, prirodni proizvodni potencijali raspoloživih zemljišnih površina, i njihovo aktiviranje od strane čovjeka.

SVJETSKI RESURSI ZA PROIZVODNJU HRANE

Prema podacima FAO, od ukupne površine kopna danas se za proizvodnju hrane koristi svega 10%, dok 70% površina nije upotrebljivo. Odatle logično proizilazi da bi se još 20% teritorije kopna moglo osposobiti za proizvodnju. Globalno posmatrajući, najveći rezervni potencijali za takvu mogućnost leže u polupustinjskim, zatim zaslanjenim i zamočvarenim zemljištima.

Prema istim podacima za privođenje ovih zemljišta u tla normalne proizvodnje bilo bi potrebno uložiti prosječno oko 5.000 dolara po jednom hektaru (ha=10dn). Računarski pokazatelji međutim, upućuju na to, da se svrsishodno rješavanje ovog problema može vršiti kroz zaštitu postojećih poljoprivrednih, a naročito oraničnih površina od njihove uzurpacije u nepoljoprivredne svrhe, privođenjem kulturi zapuštenti neobrađenih površina, hidromeliorativnim zahvatima isušivanja, saniranjem erozionih zona, terasiranjem strmih terena i drugog uz inteziviranje proizvodnje na njima.

DINAMIKA KRETANJA ODNOSA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I POPULACIJE STANOVNIŠTVA U BiH

Za ovaj prikaz poslužit će nam podaci S. Mirjanića prema kojima je popisom iz 1885-te godine broj stanovnika u Bosni i Hercegovini iznosio 1,210.000, a 1981. godine, poslije 96 godina, 4,134.000 ili 2,924.000 stanovnika više. Populacija se dakle povećala za 3,4 puta.

Prema istom popisu, 1885-te godine Bosna i Hercegovina je imala 2,321.700 ha ukupnih poljoprivrednih površina, a 1981.godine 2,554,083 hektara ili 232,380 ha odnosno 10% više.

Unutar tih površina, obradive površine - oranice, voćnjaci, vinogradi, i prirodne livade su se povećale samo za 15,5%.

Porast broja stanovnika dakle, nije bio ni blizu praćen rastom ukupnih, a naročito oraničnih površina. Jer, oranične površine u tom periodu su sa 1,030.200 ha povećane samo na 1,060.000 ha.

Ako se uporede odnosi poljoprivrednih, a naročito oraničnih površina iz 1885. i 1981.godine sa razlikama u broju stanovnika u istom vremenskom periodu, dolazi se do toga da je 1885.godine na jednog stanovnika otpadalo 0,8 ha (8dn), a 1981. godine 0,25 ha proizvodnih površina, što znači 3,2 puta manje.

Iako ne postoje statistički podaci, sa sigurnošću se može tvrditi da je taj odnos danas znatno manji i od 0,2 ha po stanovniku, što se po internacionalnim mjerilima smatra kritičnim minimumom za prehranu stanovništva.

Ovakvo stanje potkrepljuju i pokazatelji po kojima je u predratnih dvije i po decenije industrijsko tehnološki progres u BiH otuđio oko 80.000 ha najproduktivnijih poljoprivrednih površina. One su uzurpirane podizanjem velikih industrijskih centara, gradova i uopšte velikih urbaniziranih sredina, otvaranjem rudnika, podizanjem hidroakumulacija, razvojem cestovnog i drugog saobraćaja, itd.

Ako se ovome doda još i to da je oko 20% površina u BiH minirano, prekopano rovovima, tranšejama, itd, a da će deminiranje i saniranje postojećeg stanja trajati godinama, podaci su poražavajući.

ZAŠTITA ZEMLJIŠTA POSTALA JE SASTAVNI DIO PROGRAMA RADA UJEDINJENIH NACIJA

Problem zaštite zemljišta postao je predmet i briga UN-a i njenih specijalizovanih institucija FAO, UNESCO i UNEP. Univerzalno načelo ovih institucija je da zemljište nije čak ni vlasništvo jedne države već opšte dobro svih naroda svijeta i da zemlje koje se ne mogu same prehraniti, s pravom traže da im potrebu za hranom nadoknade zemlje boljih uslova i mogućnosti biljne proizvodnje. U sastavni dio programa rada ovih organizacija ušao je i dokument o svjetskoj politici o zemljištu.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mustafa Pezo - Stari Mostar

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo