o
Mostujte sa nama
Arhiva
Vlado Puljic - Hommage Pocitelju

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 125-126 (36-37 - nova serija)

Godina XXVI april-travanj/maj-svibanj 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Rade Prelević

KOMUNIKACIJA SA SLIKOM
o slikaru Mladenu Soldi
Mladen Soldo I pored činjenice da faktografski u slikarstvu Mladena Solde, osim u onom dijelu koji ovog puta neću uzimati u obzir, svijet njegovog zavičaja nije prisutan, ipak se može reći da je bitna karakteristika njegova stvaralaštva strasna privrženost zavičajnom svijetu. On je, međutim, toliko sveden da nam pokazuje onu dimenziju koja ga čini univerzalnim. Soldo zapravo traga za duhom zavičaja, koji se u njegovoj tragičnoj viziji otkriva kao opšteljudska
sudbina. Onaj najambiciozniji dio svoga slikarstva u posljednjem desetljeću Soldo i ostvaruje uglavnom u sklopu dva vrlo bliska ciklusa koje naziva ”Djedovina” i ”Zapisi u kamenu”, islikavajući svojom paletom, istina subjektivnu, ali zbog toga ne malo interesantnu ”povijest” Hercegovine.

Ako bismo željeli odrediti onaj tijek slikarstva kome je Soldo najbliži, rekli bismo da je to jedna varijanta apstraktnog ekspresionizma, dakle, onog tijeka u umjetnosti koji je nastao svojevrsnom sintezom dva najznačajnija smjera u slikarstvu 20-og stoljeća, koji je u različitim oblicima dominantne orijentacije naše likovne umjetnosti u zadnjih trideset godina. Razvijajući se u sklopu tog i takvog opredjeljenja, Soldo se sada nalazi u onoj fazi koja je i ranije nagovještavana, ali nije nikada do kraja izvedena, u kojoj se neka čisto likovna problematika nalazi u prvom planu, kao što je pitanje kolorita i fakture ili određenja one granice do koje se predmetni svijet može svoditi, a da se potpuno ne apstrahira od njega. Očigledno je i pored čestih pokušaja da se oslobodi predmetnog svijeta, da Soldo ne može bez prikazivačkog plana.

On se uvijek iznova vraćao predmetnosti kao nositelju misaono - emotivnog kompleksa sile. To stalno vraćanje predmetnom svijetu stvar je svjesnog kompromisa koji je posljedica spoznaje da se komunikacija sa slikom, do koje mu je stalo, teško uspostavIja ako se predstavi doživljaj nezavisno od njegova nositelja. Možda zbog toga što je preokupiran tim problemima, sadašnje Soldine slike se čine teško uhvatljivim kada je u pitanju njihovo značenje, iako su faktura kao i neka kompozicijska rješenja sami za sebe vrijedni pozornosti. Vjerojatno otuda dojam da je on u ovim slikama mnogo mirniji, što može biti znak iskustva pa i mudrosti koja s iskustvom dolazi, ali i svjesnog napora da sliku oslobodi nekih literarnih sadržaja, koji su se u obliku izvjesnih dramatskih patetičnosti mogli zapaziti, istina i kao vrijedna kvaliteta, u slikama nastalim sedamdesetih godina. Inzistiranje na čisto likovnim problemima neminovno je moralo dovesti do, da tako kažem, snižavanja temperature u njegovu slikarstvu zbog čega, za razliku, od ranijeg razdoblja, njegove slike sada izgledaju dosta hladno.
Mladen Soldo - Akrilik na platnu

Lebdeći, sumanuti svijet neobičnih Ikara, koji pamtimo iz ranijih slika stropoštao se i lupio o zemIju i tu je u ovom trenutku uhvaćen u svojoj potpunoj pomirenosti, opuštenosti i malaksalosti. U tom smislu su karakteristične slike koje su svedene samo na jednu skoro potpuno reduciranu figuru: ukočena, izdužena ljudska tjelesina koja malaksala pada na tle, a koja neodoljivo podsjeća na Pijetu kojoj se ni slučajno ne može desiti da uskrsne, ili skoro fosilni oblik konja ili psa koji na nogama izdiše, pokazuju na najočigledniji način značenje Soldinih slika, nije ono na čemu prije svega inzistira, da iz toga proizilazi sva ona neuobičajena statičnost i hladnoća što i u drugim slikama zapažamo, da je faktura slike zapravo onaj problem koji umjetnika zaokuplja i do čega mu je prije svega stalo. Ta i takva orijentacija traži i posve drugačije kompoziciono rješenje slike.

U ranijem periodu u najsretnijim trenucima Soldo je svoje osnovne sadržaje smještao u gornjem dijelu slike ili je čitav svijet na slici pokazivao tendenciju da se po platnu raspline. Kao poslije nekakve strašne eksplozije lebdjela su na tim slikama, oslobođena gravitacije ljudska, životinjska i ptičja tijela, koja su u tom sumanutom letu posjedovala neobična simbolična značenja. Sada postavljajući sebi neke druge zadatke, koje još ne možemo tako jasno pročitati, imamo i drugačiju situaciju. Uglavnom je Soldina slika oštro podijeljena na dva dijela tako da je gornji dio skoro prazan, islikan jednoličnim i monotonim nijansama, što može u jednoj potpuno slobodnoj i neobaveznoj asocijaciji izgledati kao prazno, ravnodušno nebo koje nas ne prima. No čitav taj prostor nema uobičajenu dubinu koja bi takvu asocijaciju opravdala, pa nam on izgleda prije kao pozadina u kojoj ta ravna, monotona ploha, ne krijući u sebi nikakvo simboličko značenje, na likovnom planu predstavIja površinu čija se jednoličnost oštro suprotstavlja drugom, uznemirenom dijelu, gdje se nalazi onaj osnovni sadržaj slike, koji se na taj način potencira.

On je konstruiran od figura koje neki put s naporom, sa manje ili više uspjeha, identificiramo kao ljudske, životinjske ili ptičje, koje u težnji da se svedu na elementarne površine dobivaju skoro fosilni oblik. Nije teško zaljučiti da taj figurativni svijet na Soldinim slikama nije tu da bi nam nešto poručio, jer on ne tumara po prostoru za svojim smislom ili identitetom, nego se koristi kao osnova na kojoj se obojenim površinama postižu čisto likovne vrijednosti. Otuda i prividno paradoksalna situacija da u sklopu jednog po mnogo čemu statičnog svijeta Soldo postiže dinamiku fakture i intenzivnost kolorita. Čitavi slojevi boja, koji se nanose na često geometrijski svedene manje ili veće površine, svojim odnosima djeluju uzbudljivo ispod mirnog i jednoličnog gornjeg dijela. Ti obilni nanosi boje slici, dakako, daju reljefnost, a te površine na taj način postaju ekspresivnije. Česti svijetli tonovi od čisto bijele, preko zelene do blijedoplave reklo bi se da ovom slikarstvu daju neku vedrinu. Rijetki su, međutim, slikari koji tim i takvim koloritom uspijevaju, kao Maden Soldo, izraziti jedan tragičan osjećaj svijeta.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mustafa Pezo - Stari Mostar

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo