o
Mostujte sa nama
Arhiva
Vlado Puljic - Hommage Pocitelju

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 125-126 (36-37 - nova serija)

Godina XXVI april-travanj/maj-svibanj 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Akademik Asim Peco

IZGOVOR AFRIKATA - GLASOVA:
ć, đ, č, dž
u govorima Hercegovine

1. Jedna od tipičnijih osobina gradskog stanovništva u Bosni i Hercegovini jeste izgovor glasova ć, đ, č, dž. Ovo naročito vrijedi za gradsko muslimansko stanovništvo. U izgovoru tog dijela gradske populacije, a ne samo toga dijela te populacije, umjesto dva para afrikata imamo, često, samo jedan - ili onaj palatalniji - ć i č, ili nešto velarniju artikulaciju njihovu - č', dž'. A da se i toga prisjetimo, artikulacija ovih glasova nije jedinstvena, nije homogena, kao što je, npr. kod t, d, ili s, z, nego je sastavljena od elemenata jednog ploziva (t ili d), i jednog palatalnog frikativa (s’ i z’) ili jednog šuštavog (š i ž). Zbog ovakve svoje artikulacije ovi glasovi, sa njima i afrikata c, nejednako su objašnjavani u fonetici. Za jedne fonetičare to su složeni glasovi. Sastavljeni su od artikulacije dvaju glasova: jednog ploziva (t ili d) i jednog frikativa (s’, z’, s ili č, ž). Čak i poznati gramatičari bili su mišljenja da pri artikulaciji č izgovaramo t i š, pri artikulaciji c, t i s. Novija ispitivanja tu su unijela izvjesne korekcije. Došlo se do saznanja da afrikate nisu složeni glasovi, nego sliveni, tj. da se njihova artikulacija sastoji samo od elemenata dvaju glasova, od elemenata jednoga okluziva (t i d), i jednoga strujnog ili šuštavog (s, z, š ili ž). Tako, na primjer, pri artikulaciji afrikate č imamo dvije faze artikulacije ploziva t (imploziju, početak artikulacije, i okluziju, trajanje artikulacije), a umjesto završne faze, koja prati artikulaciju svakog ploziva - eksplozije -, imamo artikulaciju šuštavog š. Na eksperimentima to se lijepo vidi. A pri obrnutom čitanju oči se čuju kao išto, a kuća kao aćtuk. (1) Sastavni dijelovi artikulacije jednog afrikata nisu ni po trajanju jednaki trajanju jednoga ploziva i trajanju jednog sriranta ili šuštavog glasa, ali su obično duži od svakog uzetog pojedinačno. (2) To opravdava naziv sliveni glasovi, glasovi čiju prirodu karakteriše dvojaka artikulaciona komponenta: početak ima obilježje jednog ploziva, a završetak jednog kontriktiva ili šuštavog glasa.


2. Za izgovor muslimanskog stanovništva u gradovima skoro u cijeloj Bosni i Hercegovini tipičan je izgovor ć i đ umjesto dvaju parova tih glasova. Istina, u govoru Bihaća lijepo se razlikuju ć i đ od č i dž. U govoru Mostara, bar do 1990. godine, karakterna osobina muslimana čaršije bilo je svođenje dvaju parova afrikata na jedan, na ć i đ. To je vrijedilo i za izgovor Čapljine i Stoca, ali ne i za izgovor ostalih gradova Hercegovine. Za savremeni govor Mostara Muhamed Šator navodi kao karakterističnu osobinu ”slabu artikulaciju” glasova č i ć, i đ. Nešto niže Šator kaže: ”Nerazlikovanje afrikata č i ć, odnosno i đ, jeste također jedna od bitnih karakteristika mostarskog govora, posebno užeg gradskog jezgra - čaršje, jer je u periodu urbanizacije Mostara u ovaj grad došao veliki broj turskih činovnika koji u svom jeziku nisu imali odgovarajuće afrikatske parove, pa su izgovori č i ć, odnosno i đ, bili često svedeni na jedan glas. Za ovakvu tvrdnju opredijelili su se mnogi lingvisti, jer ovu karakteristiku nalazimo i u govoru drugih gradova koji su nastall u turskom periodu”. (3)

3. Evo šta sam ja o tome problemu napisao u svom radu o ikavskošćakavskim govorima zapadne Bosne, prije ravnih 25 godina:

”Na centralnohercegovačkom području samo Muslimani gradova: Mostar, Čapljina i Stolac, ne razlikuju ova dva para glasova, upravo ne posjeduju u svom glasovnom sistemu glasove č i dž. To vrijedi i za Muslimane Ljubuškog, Zapadna Hercegovina”. Zatim slijede primjeri koje daje Milas, za Mostar, kao i moji primjeri za govor Bune, Čapljine, Stoca i Ljubuškog. Uz to slijedi konstatacija: ”Teško je reći da li je to i u ovim mjestima Hercegovine stara ili novija osobina. Prvo, ovo nije šćakavsko područje, nije sve ni ikavsko. Tipični ikavizam imamo samo u Ljubuškom. U ostalim ovdje navedenim mjestima, koja pripadaju centralnohercegovačkom, ima kod Muslimana ikavizma.... ali to nikako nije tipično ikavsko područje..., niti je ikada bilo integralni dio ikavštine. Ikavizam je ovdje unesen sa strane, kao što su unesene i mnoge druge osobine netipične za jekavsku Hercegovinu. Vrijedno je ovdje istaći... da Muslimani Jasenice i Gracke, Zapadna Hercegovina, u ovoj osobini, a ne samo u ovoj osobini, nikako ne idu sa govorima Muslimana Ljubuškoga... To vrijedi i za sva muslimanska sela u centralnoj Hercegovini”. Tu se, zatim, konstatuje da u pismima Ali-paše Rizvanbegovića, koja se čuvaju u Dubrovačkom arhivu, razlikuju se ova dva para glasova. Tako je i u pismima Ljubuških kapetana iz 17. vijeka. Ovakvo stanje nalazimo i u jeziku fra Lovre Sitovića ”koji je rodom iz Ljubuškoga”. Sitović je ”rođen u muslimanskoj porodici u Ljubuškom i ’kao dijete dopao u ruke bosanskih franjevaca’ u čijoj je sredini ostao da živi do kraja života”. Sve bi to govorilo da nerazlikovanje dvaju afrikatskih parova u ovom dijelu hercegovačkih govora nije odveć stara osobina. (4)

(nastavak u idućem broju)

(1) više o ovome v. kod mene u radu: Priroda afrikata srpskohrvatskog jezika, Južnoslovenski filolog, knj. XXV, Beograd 1961/1962, str. 161-183. i u tamo navedenoj literaturi.
(2) v. tamo, str. 178-181.
(3) Muhamed Šator, Mostarski govor kroz stoljeća, Hercegovina, br. 9, str. 207-217.
(4) v. Asim Peco, Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne, Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, knj. 1, Sarajevo, str. 170-171.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mustafa Pezo - Stari Mostar

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo