o
Mostujte sa nama
Arhiva
Vlado Puljic - Hommage Pocitelju

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 125-126 (36-37 - nova serija)

Godina XXVI april-travanj/maj-svibanj 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mr. Osman Pajić (Pravni fakultet Mostar)

PREDNOSTI UVEZIVANJA
Srednja i mala preduzeća okosnica razvoja
Hercegovačko-neretvanjskog kantona

Poslovni sistemi i mreže, uvezivanjem i umrežavanjem mogu biti značajan faktor razvoja, posebno, nerazvijenih i srednjerazvijenih zemalja. U ovom dijelu ćemo obraditi osnovna saznanja o umrežavanju malih i srednjih preduzeća, iznijeti neke pouke iz iskustva evropskih zemalja i zemalja u razvoju i kakav doprinos to može biti za Bosnu i Hercegovinu u rekonstrukciji i privrednom razvoju.

Mala i srednja preduzeća su u posljednjih nekoliko godina postali jedan od osnovnih ciljeva razvojne politike u zemljama u razvoju. Podrška malim i srednjim preduzećima se bazira na sljedećim pretpostavkama. Prva je, da postojanje snažnog sektora malih i srednjih preduzeća predstavlja prednost za državu. To omogućava stvaranje širokog i raznorodnog privatnog sektora i omogućava zaposlenost. Drugo, ovako jak sektor malih i srednjih preduzeća nastaje uz podršku države. Treće, programi namijenjeni najmanjim preduzećima su opravdani više zbog socijalnog efekta nego zbog ekonomske efikasnosti.

Međunarodni interes za uvezivanje u poslovne sisteme i mreže malih i srednjih preduzeća je povećan, posebno iskustvom tzv. Treće Italije. Arnaldo Bagnasco je tvorac koncepta Treća Italija i stavljen je u upotrebu krajem 1970-tih godina. U to vrijeme, mala privreda na siromašnom jugu (Druga Italija) je sporo napredovala, a tradicionalno bogati sjeverozapad (Prva Italija) suočavao se sa velikom krizom, dok su sjeveroistočna i srednja Italija bilježile brz privredni razvoj. U mnogim sektorima, preovladavale su male firme, gdje su određene grupe firmi uvezane u poslovne sisteme u pojedinim regionima bile sposobnije da se brže razvijaju, izvoze i imaju nove mogućnosti za zapošljavanje. U Trećoj Italiji zaposlenost van poljoprivrede porasla je u malim i srednjim preduzećima, i nacionalni dohodak je rastao brže nego u ostatku Italije u 1960-tim i 1970-tim. Ovakav rapidan razvoj Treće Italije, posebno industrije baziran je na malim i srednjim preduzećima, bio je povezan sa koncentracijom firmi u određenim sektorima i u određenim regionima. Ovakvi poslovni sistemi bili su sposobni da izlaze na svjetsko tržište i zauzmu čvrste pozicije u mnogim granama proizvodnje, kao što su: obuća, kožna galanterija, trikotaža, namještaj, muzički instrumenti, prehrambena industrija, kao i industrije koje su ove sektore snabdjevale mašinama. U industriji, kao što je proizvodnja obuće, poslovni sistemi malih i srednjih preduzeća bili su u mogućnosti da proširuju proizvodnju i izvoz 1970-tih, 1980-tih u vrijeme kad su velika preduzeća u Velikoj Britaniji i Njemačkoj bila u slabljenju. Ovi poslovni sistemi imali su kapacitet da unaprijede svoju proizvodnju. Zbog blizine dobavljača sirovina, dobavljača opreme, proizvođača komponenti, finalnih proizvođača i mnogo firmi pod ugovorom, a i zbog intezivnog rivalstva između firmi i velike saradnje u udruženjima proizvođača, cijeli poslovni sistem je napredovao.

Uspjeh poslovnih sistema srednjih i malih preduzeća u Italiji povećao je interesovanje za osnove nihovog uspjeha. Ovo italijansko iskustvo dalo je poticaj istraživanjima i u brojnim regionima drugih evropskih zemalja. Tako je došlo do mnogih međunarodnih debata o poslovnim sistemima srednjih i malih preduzeća i iz tih debata su i proizašli slijedeći glavni atributi industrijskih distrikta: geografska bliskost, sektorska specijaliziranost, predominantnost srednjih i malih preduzeća, bliska saradnja među preduzećima, natjecanje bazirano na inovacijama, aktivne organizacije za samopomoć i spremnost regionalnih i općinskih vlada da daju svoju podršku. Treba naglasiti da postoje razlike između evropskih industrijskih oblasti i da se gore navedeni atributi razlikuju. Zatim industrijski distrikti nisu samo fenomen Evrope, jer se piše o sličnim iskustvima u Sjevernoj Americi i Japanu.
Ferdo Kovac - Troje, drvo

Evropski regioni o kojima se najviše govori, kad su u pitanju industrijski distrikti, (Treća Italija, Baden - Wurttemberg u Njemačkoj, Zapadni Jutland u Danskoj) do 1960-tih godina bili su relativno na margini, nedovoljno industrijalizovani i izvan jezgre kapitalističkog razvoja. Od 1970-tih godina oni su zauzeli centralno mjesto, uprkos svim teškoćama sa kojima su se ovi regioni suočavali, i pokazali su da pokušaj razvoja na bazi lokalnih malih i srednjih preduzeća nije nemoguć i nije više fantazija. Ovo, upravo evropske distrikte čini interesantnim kad je u pitanju privredni razvoj i politika razvoja u zemljama u razvoju kao i zemljama koje vrše rekonstrukciju i obnovu. One na ovaj način mogu da pronađu nove načine promocije malih i srednjih preduzeća i da im omoguće da se snalaze u konkurenciji na domaćem i međunarodnom tržištu, bez pomoći države. Mala i srednja preduzeća, prema evropskom iskustvu, ne moraju biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na velika, sve dok su u mogućnosti da koriste prednosti uvezivanja u poslovne sisteme.

Uloga politike, prema literaturi, u italijanskim i evropskim distriktima zauzima značajno mjesto, a posebno je naglašena uloga regionalne i lokalne politike u stvaranju platforme na kojoj poslovni sistemi mogu napredovati. Ta platforma vlada ogleda se u izgradnji institucija, unapređenju konzorcija firmi i razvoju kolektivnih uslužnih centara.

U italijanskim industrijskim distriktima od svih mjera najviše pažnju privlače grupe mjera koje se odnose na pružanje usluga. Usluge u Trećoj Italiji mogu biti ilustrovane primjerom CITER-a, a to je agencija za pružanje usluga malim i srednjim preduzećima. Centar je u Modeni, djeluje u sektoru trikotaže i obezbjeđuje pet osnovnih usluga:
- izdaje polugodišnji periodični izvještaj o međunarodnim tržišnim uslovima i o aktivnostima konkurencije u zemlji i inostranstvu,
- informiše obrtnike o cjenama i karakteristikama pređe raspoložive na tržištu,
- redovno informiše članove o tehnološkom razvoju kroz pripremu raznih brošura,
- posjeduje CAD/CAM stanicu koja je na raspolaganju njegovim članovima,
- informiše lokalnu poslovnu zajednicu o modnim trendovima.

CITER se po osnivanju 1980. godine finansirao iz javnih fondova, ali deset godina kasnije samo 30% budžeta dolazi iz vladinih fondova.

Regionalna razvojna agencija pokrajine Emillija - Romagna, ERVET u Bolonji, uključuje namjenske sektorske uslužne centre CITER, CERCAL (proivodnja cipela), QUASCO (građevinarstvo) i CEMSA (mašinerija za farme). Drugi primjeri usluga uključuju: Centor Servisi (Pisa) koji opslužuje kožarsku industriju, zatim TEKNOTEX u gradu Biella koji pruža usluge tekstilnoj industriji i Comitato Servisio Tendenze Moda in Epoli koji obezbjeđuje stručnu obuku i informacije o modnim trendovima.

Poslovni sistemi se mogu definisati kao sektorska i regionalna (geografska) koncentracija preduzeća. Ovakva koncentracija preduzeća ima koristi od - eksterne ekonomije - pojava raznih dobavljača koji obezbjeđuju sirovine i komponente, razne nove ili rabljene mašine i rezervne dijelove. Ovakvi poslovodni sistemi mogu privući i razne agente koji prodaju na udaljenim tržištima i potiču pojavu specijalizovanih službi za obavljanje finansijskih, računovodstvenih i tehničkih usluga.

Industrijski distrikti, na osnovu italijanskog iskustva, pojavljuju se kada poslovni sistemi idu dalje od specijalizacije i podjele rada među preduzećima, kao pojava raznih formi saradnje između lokalnih ekonomskih agenata u distriktima, unapređenje lokalne proizvodnje i sposobnosti inoviranja i pojava raznih sektorskih udruživanja. Ovdje je značajno naglasiti dvije stvari. Prvo, razvoj karakteristika industrijsklh distrikta je pitanje stepena. Politika treba biti usmjerena prema unapređenju razvoja kolektivne efikasnosti, ali ne obavezno u formi kopiranja svih aspekata italijanskih distrikta. Drugo, italijanska literatura daje naglasak na ulogu malih i srednjih preduzeća u industrijskim distriktima, ali povezivanje među firmama ne isključuje ni velike firme.

Za umrežavanje malih i srednjih preduzeća nije neophodno da preduzeća postoje na istom lokalitetu i to, takođe, može voditi ka kolektivnoj efikasnosti. Kod umrežavanja eksterna ekonomija teži da bude mala ali dobit od akcije može biti značajna. Najznačajnija inicijativa kod umrežavanja je Danski program mreža, koji je vlada inicirala 1988. godine. Program je inspirisan italijanskim distriktima, ali ideja nije bila da se oni kopiraju, već se pošlo od toga da se saradnja njeguje između preduzeća bez obzira da li om pripadaju postojećim poslovnim sistemima. Preduzeća koja učestvuju u umrežavanju (njih 5 do 10) obično su iz istog grada ili regije i proizvode slične ili komplementarne proizvode. Glavna ideja je da preduzeća zajedno mogu prevazići poteškoće i osvojiti tržište, i da pomoć sa strane igra značajnu ulogu u poticanju saradnje. Ključna figura je network broker koji pomaže pri identificiranju mogućnosti, da okupi učesnike i pomaže pri provođenju novih ideja i projekata. Program je kreiran pri Danskom tehnološkom institutu, kojeg je osnovala centralna vlada a izvodi ga Nacionalna agencija za industriju i trgovinu u saradnji sa lokalnim institucijama.

Iz ovog se mogu izvući dva zaključka koja su relevantna za zemlje u razvoju, a to su: saradnja između malih i srednjih preduzeća može biti uspješna kroz stručnu pomoć iz vana i iskorištenost javnih resursa može biti povećana radom sa grupama preduzeća. Postoje značajna iskustva politike malih i srednjih preduzeća i u zemljama u razvoju. Iskustva o razvoju industrijskih poslovnih sistema u zemljama u razvoju su različita. S jedne strane, u većini slučajeva sub-saharskog afričkog regiona poslovni sistemi su imali minimalan efekat. Razlog tome može biti što je to tek na početku realizacije i specijaliziranje tek treba biti ustanovljeno kao i institucije za pomoć. S druge strane, brojni poslovni sistemi u Latinskoj Americi i Aziji, su pokazali održivu konkurentnost, uključujući i strana tržišta.

Vrlo je važno identifikovati uzroke zbog kojih su neki poslovni sistemi više a neki manje uspješni. Sistemi koji su vođeni potrebama kupaca tj. koji su bili u stanju da se ubace u marketinške kanale i koji su se razvijali tako da mogu odgovoriti potrebama tržišta, prošli su uspješno.

U mnogim industrijama u zemljama u razvoju gdje su sistemi firmi ušli u međunarodna tržišta (obuća, tekstil) proizvodnju organizuju trgovci i međunarodne kompanije, čija uloga je više marketing i prodaja nego sama proizvodnja. Ovakvi sistemi se nazivaju robnim lancima vođeni potrebama kupaca odnosno usmjereni prema potražnji. Lanac robe je skup aktivnosti uključenih u proizvodnju i prodaju određenih roba, i sastoji se od niza mreža. U slučaju proizvodnje obuće, to bi bilo: mreža za snabdijevanje sirovinama, proizvodna mreža, izvozna mreža i mreža za marketing. U sklopu svake mreže različitim proizvodima će odgovarati i različiti sektori tržišta. Jedan od najjasnijih primjera je obučarski sistem u Brazilu. U periodu od tri dekade od sistema malih obučarskih radnji, koje su proizvodile za lokalno tržište izrastao je moćan i važan učesnik na nacionalnom i međunarodnom tržištu

Zahtjevne forme potražnje ne moraju uvijek dolaziti sa izvoznih tržišta. One mogu dolaziti i biti vođene i iz javnog sektora. U ovom slučaju državna vlada kreira potragu za lokalnim dobavljačima iz potrebe da se kreira zaposlenost kao dio programa pomoći određenoj kategoriji stanovništva. U ovom slučaju država je ta koja treba da pokrene radno intezivnu proizvodnju za potrebe samih javnih radova. Razvojne projekte (Projectos de Fomento) ili PROFO skraćeno, uvela je Čileanska agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, SERCOTES 1990. godine. Profo program je namijenjen stvaranju malih mreža firmi i ima za cilj da unaprijedi direktnu saradnju među firmama, da poveća broj usluga koje se pružaju malim i srednjim preduzećima i da kreira žarišne tačke u lokalnoj ekonomiji koja će djelovati kao stimulativni razvoj.

Nakon završetka rata, Bosna i Hercegovina je po svim ekonomskim kriterijima nerazvijena zemlja. Pošto je naš osnovni cilj da što prije izvršimo rekonstrukciju i da se približimo društvu razvijenih zemalja, moramo tražiti najbolji način da se to postigne. U uslovima kada će intenzivna kapitalna ulaganja morati prvo da se usmjere na osnovnu infrastrukturu, mala i srednja preduzeća povezivanjem u poslovne sisteme i mreže, su najveća šansa da se privatni kapital usmjeri ka proizvodnji i uslugama. Na taj način će se najbrže postići neophodni nivo ekonomskih aktivnosti. Zato smo u ovoj disertaciji, kao faktor rekonstrukcije i privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, smatrali bitnim upravo mala i srednja preduzeća uvezana u poslovne sisteme i mreže, ali uz odgovarajuću podršku države.

Uvažavajući nepovoljne okolnosti kad su u pitanju raspoloživi izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća, treba imati u vidu i potencijalne šanse. Bosna i Hercegovina je mala država u svjetskim razmjerama, pa su i potrebe za kapitalom relativno male. Višak kapitala u svijetu postoji, ali mi treba da ubijedimo svjetske finansijere da razvijamo tržišnu privredu i da imamo projekte koji mogu ostvariti profit.

Da bi poslovni sistemi i mreže malih i srednjih preduzeća doprinjeli rekonstrukciji i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine, neophodna je, bar u početku, podrška od strane države odnosno kantonalnih i općinskih vlada. Ta se podrška ogleda kroz razne konsultantske aktivnosti i specijalizovane institucije za finansiranje. Ova podrška je tim veća, obzirom na opštu ekonomsku situaciju, sada nakon završetka rata. Zbog toga je izuzetno značajno da se poslovni sitemi i mreže malih i srednjih preduzeća podupru od strane politika vlada, jer će se na taj način razvijati poduzetnička aktivnost i tržišna privreda koja je interesantna za ulazak stranog kapitala čiji su vlasnici razvijene zemlje.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Mustafa Pezo - Stari Mostar

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000 HarisTucakovic, Sweden
oo