o
Mostujte sa nama
Arhiva
Bobo Samardzic - Mostar pod snijegom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Dušan Đokić
DIJALOG S PRIRODOM
Povodom devetogodišnjice smrti
slikara Šahzudina Zubčevića

Istančana, realističko - poetska nit predstavljala je u dugogodišnjem umetničkom radu Šahzudina Zubčevića čvrstu okosnicu; u toj prednosti i okrenutosti prirodi i ljudskom liku, posebno hercegovačkom pejzažu, ispunjena je bila bezmalo u celosti izlagačka aktivnost umetnika, protegnuta u periodu od preko tri decenije, uz istovremeno bavljenje likovnopedagoškom delatnošću. No, iza te poznate linije razvoja, obeležene duhom direktnog prenosa tradicije, gde se u punoj meri ispoljavala mnogostranost Zubčevićevih izražajnih mogućnosti, kroz precizan analitički crtež, poletan i bogato nijansiran akvarel, slojevitu i to specifičnog, ekspresivnog zamaha dovedenu sliku, javlja se, naročito počev od sredine šezdesetih godina, sklonost ka drugačijim, alternativnim oblicima izražavanja, težnja da se prekorači i na ”drugu obalu”, da se uđe u prostore nereprezentativnog i fantastičnog.

Već u pojedinim laviranim crtežima iz 1965-66. godine Zubčević je u okviru manjih, intimno - poetskih intoniramh komada stvarao neobične aglomeracije, gde je kroz mrežoliku strukturu gde-gde provejavao hitro zabeležen ljudski lik, gotovo izgubljen u masi organoidnog, difuznog tkiva i zbijenih, na arabeske nalik, fino zalančanih poteza perom. U tim asocijativnodvosmislenim strukturama, ipak je preovladavao razuđeni i ne-klasični kompozicioni poredak, u prvom planu se isticala interna struktura, nastala u spoju crtačkog automatizma i medidativne opčinjenosti lepotom nasumce nabačenih tonskih pasaža akvarelisane podloge.

Povodom devetogodisnjice smrti slikara Sahzudina Zubcevica

Kao da je izvor inspiracije nastajao u tesnoj zavisnosti od internih struktura nalik na žilice bilja i oblike korenja, koje su se javljale prilikom mehaničkog pritiskivanja još vlažnih bojenih partija: iskustvo znano i omiljeno kod nekih slikara - nadrealista.

Na ovo se gotovo prirodno nadovezivao gotovo filigranski, istančan crtež perom, prelazeći katkad u grozdaste mase sa jasno naznačenim pravcima prostiranja, kao kontrast lakim besfornim tonskim akcentima u pozadini, zatvarajući svetli prostor pozadine sistemom prepletenih mreža, napetim, reklo bi se, unutrašnjim silama. U crtežima iz iste grupe radova, onih izrađenih u periodu 198l-82. izvedenih sa osetnom formalnom slobodom i zamahom, lavirinti linija postall su plastički koherentniji, postignuta je ravnoteža sa partijama izvedenim četkom, ili pak, kao na jednom primeru najnovijeg datuma, otiskivanjem ovlaženog dlana na podlogu papira. Podvučen je, utoliko više, autobiografsko - enigmatični karakter ovih radova, njihova spontana organika i razruđena, antifokusna morfologija. Taj pristup spontanim, direktnim oblicima izražavanja verovatno je nastao kao odziv na pojedine momente prakse iz sopstvenog likovno - pedagoškog iskustva, iz rada sa najmlađima. Međutim, pored primera tog, uslovno rečeno ”organskog” ciklusa predstava zagonetnih ”svetova u malom”, Zubčević je paralelno, od 1981. godine, radio i crteže sasvim drugačije po karakteru. Ti crteži ”konstruktivnog” karaktera, evocirajući nešto od duha kubizma, dati su sa jasno naglašenim tonskim gradacijama, sa naglašenom plastičnošću, ”metafizičkim” verizmom datih složenih sklopova apstraktnog pejzažima.

Srodne strukture razvijao je Zubčević i na nekolikim uljima na platnu, ”slikama bez naziva”, u specifičnom, durskom tonalitetu, nabujalom šarenilu, u spoju dekorativnih i plastično - poetskih, izražajnih vrednosti. Međutim, za razliku od pojedinih formacija crteža, pa čak i akvarela, koji bi, u načelu, ipak zadržavali osobine zatvorenih celina, odnosno ”ciklusa”, Zubčević je u slikama ispoljio veći raspon interesa, od izrazito ekspresivnog, dinamičnog i apstraktnog ”pejzaža” iz 1975. godine, sa ritmovanim i uzajamno sukobljenim partijama zelene, žute, umbre, crvene i ljubičaste, do, recimo, dvosmislene i fantastične, nadrealne vizije pod naslovom ”čovek, kamen i vreme” iz iste godine. Tek u novijim slikama iz 1980-82. godine uzeće prevagu ”tema” konglomerata razvijena u crtežima, uslediće neka vrsta plodotvornog dijaloga, mada još uvek u izrazito kamenim, intimnim dimenzijama. Sam Zubčević je, u toku razgovora vođenog u ateljeu, jednog mostarskog popodneva, napomenuo da je ta pozna orijentacija izraza ka unutrašnjem, fantastičnom i zagonetnom, nekako spontano usledila posle penzionisanja; dijalog sa prirodom i svetom prenet je na područje dela samog, koje, u svojim najdubljlm slojevima ostaje zagonetka i za posmatrača i za autora.

Slikar Šahzudin Zubčević rođen je u Rasovcu - Dživar, kod Trebinja, 3.5.1915. godine, umro u Mostaru 5.10.1991. godine. U Mostaru je živio od 1918. godine.

Godine 1945. polaže prijemni ispit na Državnoj školi za likovnu umjetnost u Sarajevu na kojoj diplomira 1950. godine. Član ULUBiH-a postaje 1962. godine. Sa Podružnicom ULUBiH-a za Hercegovinu i DLU-Mostar, sudjelovao je na mnogim kolektivnim izložbama te priredio znatan broj samostalnih. U Mostaru je radio i kao nastavnik likovnog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama do odlaska u penziju 1979. U Kujundžiluku je imao atelje-galeriju, u kojoj je bila stalna prodajna izložba.

U prilogu objavljujemo tekst likovnog kritičara Dušana Đokića povodom Zubčevićeve samostalne izložbe u Umjetničkoj galeriji BiH-ekspozitura Mostar na Rondou, održanoj u novembru 1982. godine.
 

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
oo