Mostujte sa nama
Arhiva

Izdavač

Podružnica pisaca HNK - Mostar

Redakcija

Ivo Mijo Andrić, Muhamed Elezović, Gradimir Gojer, Edin Husković, Alija Kebo, Sanela Kuko, Predrag Matvejević, Jusuf Nikšić, Rapko Orman, Nusret Omerika, Ismet Smajlović, Salko Šarić, Senka Marić-Šarić, Muhamed Šator, Salih Trbonja-Sevdi, dr. Elbisa Ustamujić

Glavni i odgovorni
urednik

ALIJA KEBO

Likovni urednik

Jusuf Nikšić

Lektura i korektura

Nusret Omerika, Salih Trbonja-Sevdi i Alija Kebo

Urednik fotografije

Jakub Hadžić

Žiro račun

PBS - Filijala NERA Mostar
1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 9 6 5 7 5

Adresa

Bulevar NR 41, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon

(++387 36) 580 261

Telefax

(++387 36) 550 671
sa naznakom: za Redakciju časopisa Most

E-mail

edin@cob.net.ba

Cijena

5 DM (5 KM), za inostranstvo: 10 DM (10 KM)

Kompjuterska obrada

Edin Džiho

Štampa i povez

"IC Štamparija Mostar" d.o.o Mostar

Za štampariju

Ibro Rahimić

Logotip naslovne strane

Dobrivoje - Bobo Samardžić

Rukopisi, fotografije i ilustracije se ne vraćaju.

Home · Arhiva · Novi broj · Traži/Search · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995- Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina

Design by © 1998- HarisTucaković, Sweden