o
Mostujte sa nama
Arhiva
Bobo Samardzic - Mostar pod snijegom

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 124 (35 - nova serija)

Godina XXVI mart/ožujak 2000.
Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Akademik Asim Peco
IZ HERCEGOVAČKE TOPONIMIJE

Toponomastika je grana lingvistike koja se bavi porijeklom i značenjem pojedinih toponima, tj. pojedinih geografskih imena. A ta oblast nauke je vrlo nesigurna. Moj jedan profesor, inače vrlo dobar onomastičar, znao je da kaže: ”Onomastika je đavolja stvar. Nikad nisi siguran da si našao pravo rješenje”. I zaista je tako. Kad mlsliš da si na putu ka istinskom rješenju, pojavi se neko ko te vrati na početak. Na našim prostorima je to još više izraženo. Tu ima toponima čije je porijeklo iz različitih izvora: predslovenskih, slovenskih, romanskih, orijentalnih/ turskih, germanskih. Jefto Dedijer, u svojoj knjizi ”Hercegovina”, navodi popis imena sela čije je ime vezano za razne ”fiziogeografske osobine”, za razne ”prirodne osobine”, ”po klimi i položaju”, ”po raznim životinjama”, po imenima ”raznih bratstava”, kao i imena ”stranog porijekla i druga teže razumljiva imena”. Među ovim posljednjim, tj. imenima koja ”nijesu potpuno jasna”, nalazi se i moj Ortiješ...

Ali, ipak, čovjek se trudi da bar nekom imenu otkrije porijeklo, neku semantičku vezu koja ga približava stvarnom porijeklu. Ili se, bar, nama čini, da je to objašnjenje na dobrom putu. Mada, ponavljam, kod toponima nikad nisi siguran da si otkrio njihovu etimologiju.

Povod za ove retke dao mi je jedan toponim o kome je pisao u ”Mostu” (br. 121-122 (31-32) str. 92) Nasuf Fazlagić. Riječ je o toponimu Đeče. Evo šta o tome pige kolega Fazlagić:

”Što se tiče imena sela Đeče ono ima značenje dijete-djetešce (deminutiv nastao novim jotovanjem). Ta riječ đeče se danas rijetko čuje, ali ipak je ima u narodu istočne Hercegovine i može se čuti da neko umjesto dijete kaže đeče, umjesto dječak, dečak i slično. Možda je navedeno selo dobilo ime po djetetu koje je prema predanju tamo stradalo. A njegova nena je rođena ”na Đeču kod Bileće”.

U vezi sa ovim nekoliko napomena:

1. Od dijete ne može se dobiti đeče. Dijete je sa dugim refleksom jata-ije, a đeče bi trebalo da ima refleks kratkog jata-je koje u hercegovačkim govorima jotuje, mijenja suglasnik ispred sebe, up. djeca-đeca, dječji-dečji-đeči, djevojka- đevojka.

2. Oblik đeče, ako ima ma kakve veze sa imenicom dijete, što je malo vjerovatno, mogao je nastati od pridjeva đeči, đeče, što se i danas javlja u tim kraievima (Grab-Zupci, Glavska- Trebinje, Plana-Bileća). Dosta primjera ovog tipa obrazovanja pridjeva v. kod mene u mojoj doktorskoi disertaciji (Govor istočne Hercegovine, Srpski dijalektološki zbornik, knj. XIV, Bgd. 1964, str. 143 i 62, kao i u BH građi za dijalektološki atlas).

3. Jevto Dedijer, u svojoj monografiji ”Bilećke rudine” (Srpski etnografski zbornik, knj. peta, Bgd. 1903., navodi ovo selo, ali ne kao Đeče, kao što stoji kod Fazlagića, nego kao Đeč. Tako na 870. str. toga zbornika čitamo: ”Đeč (27 kuća Ćatovića i 2 kuće Samardžića)” a malo niže: ”U Đeču su sve muslimanske kuće na jednom mjestu, dok su one dvije hrišćanske jako udaljene od njih. Kuće su zbijene u: Đeču... ”.

4. U njegovoj studiji ”Hercegovina”, također, navodi se ime ovoga sela. Ali kao Đeč (str. 102, 144).

5. U Rječniku koji je izdala Jugoslavenska akademija u Zagrebu, imamo oblik ovoga toponima, ali u množini: ”Đeči, m. pl. selo u Rudini (u bilećkoj nahiji)”. Dakle, muški rod, ne srednji.

6. Dedijer je o ovome blo dobro obaviješten: toponim je u m. rodu, u jednini. Etimologija mu je nejasna.

Prethodna · Sadržaj · Slijedeća

Halil Tikvesa - Asamblaz

Home · Info · Arhiva ·
Novi broj · Traži · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Časopis Most je upisan u evidenciju javnih glasila R BiH pod brojem 536 od 30.11.1995.
i oslobođen je plaćanja poreza na promet.
ISSN 0350-6517

Na vrh

Copyright © 1995-2000 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Sadržaj obnovljen: 14-05-2004

Design by © 1998-2000
HarisTucakovic, Sweden
oo